Pradþios knyga 36
Lithuanian
1Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas, palikuonys.

2Ezavas vedė žmonas kanaanietes: hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą 3ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį. 4Ados sūnus­Elifazas. Basmatos sūnus­Reuelis. 5Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnūs, gimę jam Kanaano žemėje.

6Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris, visus savo žmones, gyvulių bandas ir visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaano krašte, ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo. 7Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių. 8Ezavas apsigyveno Seyro kalnyne. Ezavas yra Edomas.

9Šitie yra Ezavo, edomitų tėvo palikuonys Seyro kalnyne. 10Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus­Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus­Reuelis. 11Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. 12Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnūs. 13Reuelio sūnūs: Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. 14Ezavo žmonos Oholibamos, Cibeono sūnaus Anos dukters, sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas.

15Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai—Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas, 16Korachas, Gatamas, Amalekas­iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnūs. 17Ezavo sūnaus Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza­iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. 18Ezavo žmonos Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai. 19Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnūs­tos šalies kunigaikščiai.

20Horo Seyro sūnūs, gyvenę krašte: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, 21Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie horų, Seyro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte. 22Lotano vaikai: Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna. 23Sobalio sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. 24Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. Ana, beganydamas savo tėvo Cibeono asilus, dykumoje rado šiltąsias versmes. 25Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama. 26Dišono sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. 27Ecero sūnūs: Bilhanas, Zaavanas ir Akanas. 28Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas. 29Horai: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas, 30Dišonas, Eceras ir Dišanas­horų kunigaikščiai Seyro krašte.

31Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus. 32Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela: jo miestas vadinosi Dinhaba. 33Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus. 34Jobabui mirus, jo vietoje karaliavo Hušamas iš Temano šalies. 35Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas. 36Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos. 37Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto. 38Sauliui mirus, sostas atiteko Achboro sūnui Baal Hananui. 39Achboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė; ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė.

40Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą: Timna, Alva, Jetetas, 41Oholibama, Ela, Pinonas, 42Kenazas, Temanas, Mibcaras, 43Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavame krašte. Ezavas­edomitų protėvis.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Genesis 35
Top of Page
Top of Page