Ezdro knyga 2
Lithuanian
1Tie yra krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą. 2Su Zorobabeliu grįžo Jozuė, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordechajas, Bilšanas, Misparas, Bigvajas, Rehumas, Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius toks: 3Parošo palikuonių­du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du; 4Šefatijos­trys šimtai septyniasdešimt du; 5Aracho­septyni šimtai septyniasdešimt penki; 6Pahat Moabo palikuonių iš Jozuės ir Joabo giminės­du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika; 7Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 8Zatuvo­devyni šimtai keturiasdešimt penki; 9Zakajo­septyni šimtai šešiasdešimt; 10Banio­šeši šimtai keturiasdešimt du; 11Bebajo­šeši šimtai dvidešimt trys; 12Azgado­tūkstantis du šimtai dvidešimt du; 13Adonikamo­šeši šimtai šešiasdešimt šeši; 14Bigvajo­du tūkstančiai penkiasdešimt šeši; 15Adino­keturi šimtai penkiasdešimt keturi; 16Atero palikuonių iš Jehizkijos­ devyniasdešimt aštuoni; 17Becajo­trys šimtai dvidešimt trys; 18Joros­šimtas dvylika; 19Hašumo­du šimtai dvidešimt trys; 20Gibaro­devyniasdešimt penki; 21Betliejaus vyrų­šimtas dvidešimt trys; 22Netofos vyrų­penkiasdešimt šeši; 23Anatoto vyrų­šimtas dvidešimt aštuoni; 24Azmaveto vyrų­keturiasdešimt du; 25Kirjat Arimo, Kefyros ir Beeroto vyrų­septyni šimtai keturiasdešimt trys; 26Ramos ir Gebos vyrų­šeši šimtai dvidešimt vienas; 27Michmašo vyrų­šimtas dvidešimt du; 28Betelio ir Ajo vyrų­du šimtai dvidešimt trys; 29Nebojo palikuonių­penkiasdešimt du; 30Magbišo­šimtas penkiasdešimt šeši; 31kito Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi; 32Harimo­trys šimtai dvidešimt; 33Lodo, Hadido ir Onojo­septyni šimtai dvidešimt penki; 34Jericho­trys šimtai keturiasdešimt penki; 35Senavos­trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.

36Kunigų: Jedajos palikuonių iš Jozuės namų­devyni šimtai septyniasdešimt trys; 37Imero­tūkstantis penkiasdešimt du; 38Pašhūro­tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni; 39Harimo­tūkstantis septyniolika.

40Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijos sūnų­septyniasdešimt keturi. 41Giedotojų: Asafo palikuonių­ šimtas dvidešimt aštuoni. 42Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių­iš viso šimtas trisdešimt devyni.

43Šventyklos tarnai: Cihos, Hasufos, Tabaoto, 44Keroso, Siacho, Padono, 45Lebanos, Hagabos, Akubo, 46Hagabo, Šalmajo, Hanano, 47Gidelio, Gaharo, Reajos, 48Recino, Nekodos, Gazamo, 49Uzos, Paseaho, Besajo, 50Asnos, Meunimo, Nefusimo, 51Bakbuko, Hakufos, Harhūro, 52Bacluto, Mehidos, Haršos, 53Barkoso, Siseros, Temaho, 54Neciacho ir Hatifos palikuonys.

55Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Perudos, 56Jaalos, Darkono, Gidelio, 57Šefatijos, Hatilo, Pocheret Cebaimo ir Amio palikuonys.

58Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

59Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršo, Kerubo, Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie buvo kilę iš Izraelio: 60Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių­šeši šimtai penkiasdešimt du.

61Kunigai: Hobajos, Hakoco ir Barzilajaus (jis buvo vedęs vieną iš gileadiečo Barzilajaus dukterų ir buvo vadinamas jų vardu) palikuonys. 62Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau jų nesurado; todėl buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę. 63Tiršata uždraudė jiems valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su Urimu ir Tumimu.

64Iš viso žmonių buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 65neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Be to, jie turėjo du šimtus giedotojų. 66Žirgų buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų­du šimtai keturiasdešimt penki, 67kupranugarių­keturi šimtai trisdešimt penki, asilų­šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

68Kai kurie šeimų vadai, atėję prie Viešpaties namų Jeruzalėje, davė savo noru aukų Dievo namams; 69jie davė pagal savo išgales iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį drachmų aukso, penkis tūkstančius minų sidabro ir šimtą apdarų kunigams.

70Kunigai, levitai, tautos dalis, giedotojai, vartininkai ir šventyklos tarnai apsigyveno savo miestuose; ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page