Genesis 5
Interlinear Bible
The Descendants of Adam
2088 [e]   1
zeh   1
זֶ֣ה   1
This [is]   1
Pro‑ms   1
5612 [e]
sê·p̄er,
סֵ֔פֶר
the book
N‑msc
8435 [e]
tō·wl·ḏōṯ
תּוֹלְדֹ֖ת
of the genealogy
N‑fpc
  
 
.
 
 
 121 [e]
’ā·ḏām;
אָדָ֑ם
of Adam
N‑proper‑ms
3117 [e]
bə·yō·wm,
בְּי֗וֹם
In the day
Prep‑b | N‑msc
1254 [e]
bə·rō
בְּרֹ֤א
that created
V‑Qal‑Inf
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
God
N‑mp
  
 

 
 
 120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
man
N‑ms
1823 [e]
biḏ·mūṯ
בִּדְמ֥וּת
in the likeness
Prep‑b | N‑fsc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
N‑mp
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
He made
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw.
אֹתֽוֹ׃
him
DirObjM | 3ms
2145 [e]   2
zā·ḵār   2
זָכָ֥ר   2
male   2
N‑ms   2
5347 [e]
ū·nə·qê·ḇāh
וּנְקֵבָ֖ה
and female
Conj‑w | N‑fs
1254 [e]
bə·rā·’ām;
בְּרָאָ֑ם
He created them
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3mp
1288 [e]
way·ḇā·reḵ
וַיְבָ֣רֶךְ
and He blessed
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֗ם
them
DirObjM | 3mp
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֤א
and called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mām
שְׁמָם֙
them
N‑msc | 3mp
120 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֔ם
man
N‑ms
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֖וֹם
in the day
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 1254 [e]
hib·bā·rə·’ām.
הִבָּֽרְאָֽם׃
they were created
V‑Nifal‑Inf | 3mp
 
s
ס
 - 
Punc
2421 [e]   3
way·ḥî   3
וַֽיְחִ֣י   3
And lived   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   3
121 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֗ם
Adam
N‑proper‑ms
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֤ים
thirty
Number‑cp
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַת֙
and a hundred
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and begat [a son]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1823 [e]
biḏ·mū·ṯōw
בִּדְמוּת֖וֹ
in his own likeness
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 6754 [e]
kə·ṣal·mōw;
כְּצַלְמ֑וֹ
after his image
Prep‑k | N‑msc | 3ms
7121 [e]
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֥א
and he called
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 8352 [e]
šêṯ.
שֵֽׁת׃
Seth
N‑proper‑ms
1961 [e]   4
way·yih·yū   4
וַיִּֽהְי֣וּ   4
And were   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   4
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
N‑mpc
121 [e]
’ā·ḏām,
אָדָ֗ם
of Adam
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he had begotten
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֔ת
Seth
N‑proper‑ms
8083 [e]
šə·mō·neh
שְׁמֹנֶ֥ה
eight
Number‑fs
3967 [e]
mê·’ōṯ
מֵאֹ֖ת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   5
way·yih·yū   5
וַיִּֽהְי֞וּ   5
So were   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   5
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֤י
the days
N‑mpc
121 [e]
’ā·ḏām
אָדָם֙
Adam
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
2416 [e]
ḥay,
חַ֔י
lived
V‑Qal‑Perf‑3ms
8672 [e]
tə·ša‘
תְּשַׁ֤ע
nine
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Number‑fp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
7970 [e]
ū·šə·lō·šîm
וּשְׁלֹשִׁ֖ים
and thirty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
2421 [e]   6
way·ḥî-   6
וַֽיְחִי־   6
And lived   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
8352 [e]
šêṯ
שֵׁ֕ת
Seth
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
N‑fp
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 583 [e]
’ĕ·nō·wōš.
אֱנֽוֹשׁ׃
Enosh
N‑proper‑ms
2421 [e]   7
way·ḥî-   7
וַֽיְחִי־   7
And lived   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֗ת
Seth
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֔וֹשׁ
Enosh
N‑proper‑ms
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
N‑fp
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Conj‑w | Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   8
way·yih·yū   8
וַיִּֽהְיוּ֙   8
So were   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   8
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
N‑mpc
8352 [e]
šêṯ,
שֵׁ֔ת
of Seth
N‑proper‑ms
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֤ים
two
Number‑fd
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵה֙
[and] ten
Number‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
2421 [e]   9
way·ḥî   9
וַֽיְחִ֥י   9
And lived   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   9
583 [e]
’ĕ·nō·wōš
אֱנ֖וֹשׁ
Enosh
N‑proper‑ms
8673 [e]
tiš·‘îm
תִּשְׁעִ֣ים
ninety
Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 7018 [e]
qê·nān.
קֵינָֽן׃
Cainan
N‑proper‑ms
2421 [e]   10
way·ḥî   10
וַֽיְחִ֣י   10
And lived   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֗וֹשׁ
Enosh
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֔ן
Cainan
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
Five
Number‑fsc
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵה֙
[and] ten
Number‑fs
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Conj‑w | Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   11
way·yih·yū   11
וַיִּֽהְיוּ֙   11
So were   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   11
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
583 [e]
’ĕ·nō·wōš,
אֱנ֔וֹשׁ
of Enosh
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
five
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
N‑fp
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
2421 [e]   12
way·ḥî   12
וַֽיְחִ֥י   12
And lived   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   12
7018 [e]
qê·nān
קֵינָ֖ן
Cainan
N‑proper‑ms
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֣ים
seventy
Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4111 [e]
ma·hă·lal·’êl.
מַֽהֲלַלְאֵֽל׃
Mahalalel
N‑proper‑ms
2421 [e]   13
way·ḥî   13
וַיְחִ֣י   13
And lived   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   13
7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֗ן
Cainan
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֔ל
Mahalalel
N‑proper‑ms
705 [e]
’ar·bā·‘îm
אַרְבָּעִ֣ים
forty
Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Conj‑w | Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   14
way·yih·yū   14
וַיִּֽהְיוּ֙   14
So were   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   14
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
7018 [e]
qê·nān,
קֵינָ֔ן
of Cainan
N‑proper‑ms
6235 [e]
‘e·śer
עֶ֣שֶׂר
ten
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
N‑fp
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
2421 [e]   15
way·ḥî   15
וַֽיְחִ֣י   15
And lived   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   15
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֔ל
Mahalalel
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm
שָׁנִ֖ים
years
N‑fp
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֣ים
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3382 [e]
yā·reḏ.
יָֽרֶד׃
Jared
N‑proper‑ms
2421 [e]   16
way·ḥî   16
וַֽיְחִ֣י   16
And lived   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַֽהֲלַלְאֵ֗ל
Mahalalel
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֔רֶד
Jared
N‑proper‑ms
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֣ים
thirty
Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Conj‑w | Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   17
way·yih·yū   17
וַיִּהְיוּ֙   17
So were   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   17
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
4111 [e]
ma·hă·lal·’êl,
מַהֲלַלְאֵ֔ל
of Mahalalel
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Number‑fs
8673 [e]
wə·ṯiš·‘îm
וְתִשְׁעִים֙
and ninety
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8083 [e]
ū·šə·mō·neh
וּשְׁמֹנֶ֥ה
and eight
Conj‑w | Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
God Takes Up Enoch
2421 [e]   18
way·ḥî-   18
וַֽיְחִי־   18
And lived   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   18
3382 [e]
ye·reḏ
יֶ֕רֶד
Jared
N‑proper‑ms
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֧יִם
two
Number‑fd
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֛ים
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
N‑fs
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 2585 [e]
ḥă·nō·wḵ.
חֲנֽוֹךְ׃
Enoch
N‑proper‑ms
2421 [e]   19
way·ḥî-   19
וַֽיְחִי־   19
And lived   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   19
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֗רֶד
Jared
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ,
חֲנ֔וֹךְ
Enoch
N‑proper‑ms
8083 [e]
šə·mō·neh
שְׁמֹנֶ֥ה
eight
Number‑fs
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   20
way·yih·yū   20
וַיִּֽהְיוּ֙   20
So were   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   20
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
N‑mpc
3382 [e]
ye·reḏ,
יֶ֔רֶד
of Jared
N‑proper‑ms
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֤יִם
two
Number‑fd
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
2421 [e]   21
way·ḥî   21
וַֽיְחִ֣י   21
And lived   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   21
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ,
חֲנ֔וֹךְ
Enoch
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
five
Number‑fs
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁ֖ים
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4968 [e]
mə·ṯū·šā·laḥ.
מְתוּשָֽׁלַח׃
Methuselah
N‑proper‑ms
1980 [e]   22
way·yiṯ·hal·lêḵ   22
וַיִּתְהַלֵּ֨ךְ   22
And walked   22
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms   22
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ
חֲנ֜וֹךְ
Enoch
N‑proper‑ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֗ים
God
Art | N‑mp
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
Methuselah
N‑proper‑ms
7969 [e]
šə·lōš
שְׁלֹ֥שׁ
three
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   23
way·hî   23
וַיְהִ֖י   23
So were   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   23
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ;
חֲנ֑וֹךְ
of Enoch
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Number‑fs
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
7969 [e]
ū·šə·lōš
וּשְׁלֹ֥שׁ
and three
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 
.
 
 
 8141 [e]
šā·nāh.
שָׁנָֽה׃
years
N‑fs
1980 [e]   24
way·yiṯ·hal·lêḵ   24
וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ   24
And walked   24
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms   24
2585 [e]
ḥă·nō·wḵ
חֲנ֖וֹךְ
Enoch
N‑proper‑ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָֽאֱלֹהִ֑ים
God
Art | N‑mp
  
 

 
 
 369 [e]
wə·’ê·nen·nū
וְאֵינֶ֕נּוּ
and he [was] not
Conj‑w | Adv | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
3947 [e]
lā·qaḥ
לָקַ֥ח
took
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
him
DirObjM | 3ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm.
אֱלֹהִֽים׃
God
N‑mp
 

פ
 - 
Punc
From Methuselah to Noah
2421 [e]   25
way·ḥî   25
וַיְחִ֣י   25
And lived   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
Methuselah
N‑proper‑ms
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֧בַע
seven
Number‑fs
8084 [e]
ū·šə·mō·nîm
וּשְׁמֹנִ֛ים
and eighty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
N‑fs
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3929 [e]
lā·meḵ.
לָֽמֶךְ׃
Lamech
N‑proper‑ms
2421 [e]   26
way·ḥî   26
וַֽיְחִ֣י   26
And lived   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   26
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֗לַח
Methuselah
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֔מֶךְ
Lamech
N‑proper‑ms
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֤יִם
two
Number‑fd
8084 [e]
ū·šə·mō·w·nîm
וּשְׁמוֹנִים֙
and eighty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֥ע
and seven
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   27
way·yih·yū   27
וַיִּהְיוּ֙   27
So were   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   27
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
N‑mpc
4968 [e]
mə·ṯū·še·laḥ,
מְתוּשֶׁ֔לַח
of Methuselah
N‑proper‑ms
8672 [e]
tê·ša‘
תֵּ֤שַׁע
nine
Number‑fs
8346 [e]
wə·šiš·šîm
וְשִׁשִּׁים֙
and sixty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
8672 [e]
ū·ṯə·ša‘
וּתְשַׁ֥ע
and nine
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
2421 [e]   28
way·ḥî-   28
וַֽיְחִי־   28
And lived   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
3929 [e]
le·meḵ
לֶ֕מֶךְ
Lamech
N‑proper‑ms
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֧יִם
two
Number‑fd
8084 [e]
ū·šə·mō·nîm
וּשְׁמֹנִ֛ים
and eighty
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֖ה
years
N‑fs
3967 [e]
ū·mə·’aṯ
וּמְאַ֣ת
and a hundred
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֖וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bên.
בֵּֽן׃
a son
N‑ms
7121 [e]   29
way·yiq·rā   29
וַיִּקְרָ֧א   29
And he called   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֛וֹ
his name
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5146 [e]
nō·aḥ
נֹ֖חַ
Noah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2088 [e]
zeh
זֶ֞֠ה
this [one]
Pro‑ms
5162 [e]
yə·na·ḥă·mê·nū
יְנַחֲמֵ֤נוּ
shall comfort us
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 1cp
4639 [e]
mim·ma·‘ă·śê·nū
מִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙
concerning our work
Prep‑m | N‑msc | 1cp
6093 [e]
ū·mê·‘iṣ·ṣə·ḇō·wn
וּמֵעִצְּב֣וֹן
and the toil
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 3027 [e]
yā·ḏê·nū,
יָדֵ֔ינוּ
of our hands
N‑fdc | 1cp
4480 [e]
min-
מִן־
because
Prep
127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh,
הָ֣אֲדָמָ֔ה
of the ground
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
779 [e]
’ê·rə·rāh
אֵֽרְרָ֖הּ
has cursed
V‑Piel‑Perf‑3ms | 3fs
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
2421 [e]   30
way·ḥî-   30
וַֽיְחִי־   30
And lived   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   30
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֗מֶךְ
Lamech
N‑proper‑ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַֽחֲרֵי֙
after
Prep
3205 [e]
hō·w·lî·ḏōw
הוֹלִיד֣וֹ
he begat
V‑Hifil‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5146 [e]
nō·aḥ,
נֹ֔חַ
Noah
N‑proper‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
five
Number‑fs
8673 [e]
wə·ṯiš·‘îm
וְתִשְׁעִים֙
and ninety
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
2568 [e]
wa·ḥă·mêš
וַחֲמֵ֥שׁ
and five
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ōṯ
מֵאֹ֖ת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֥וֹלֶד
and he begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֖ים
sons
N‑mp
  
 
.
 
 
 1323 [e]
ū·ḇā·nō·wṯ.
וּבָנֽוֹת׃
and daughters
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   31
way·hî   31
וַֽיְהִי֙   31
So were   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   31
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵי־
the days
N‑mpc
3929 [e]
le·meḵ,
לֶ֔מֶךְ
of Lamech
N‑proper‑ms
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֤בַע
seven
Number‑fs
7657 [e]
wə·šiḇ·‘îm
וְשִׁבְעִים֙
and seventy
Conj‑w | Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֥ע
and seven
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
way·yā·mōṯ.
וַיָּמֹֽת׃
and he died
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
1961 [e]   32
way·hî-   32
וַֽיְהִי־   32
And was   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   32
5146 [e]
nō·aḥ
נֹ֕חַ
Noah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
N‑msc
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
3205 [e]
way·yō·w·leḏ
וַיּ֣וֹלֶד
and begat
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
5146 [e]
nō·aḥ,
נֹ֔חַ
Noah
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8035 [e]
šêm
שֵׁ֖ם
Shem
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2526 [e]
ḥām
חָ֥ם
Ham
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 3315 [e]
yā·p̄eṯ.
יָֽפֶת׃
Japheth
N‑proper‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Genesis 4
Top of Page
Top of Page