Deuteronomy 33
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Moses Blesses Israel Before His Decease
33:1   3778
33:1   αύτη
33:1   This 
3588
η
is the 
2129
ευλογία
blessing 
3739
ην
which 
2127
ηυλόγησε
[4blessed 
*
Μωυσής
1Moses 
444
άνθρωπος
2 the man 
3588
του
  
2316
θεού
3of God] 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
4253
προ
before 
3588
της
  
5054-1473
τελευτής αυτού
his decease. 
33:2   2532
33:2   και
33:2   And 
2036
είπε
he said, 
2962
κύριος
The lord 
1537
εκ
[2from out of 
*
Σινά
3Sinai 
2240
ήκει
1is come], 
2532
και
and 
2014
επέφανεν
he appeared 
1537
εκ
upon 
*
Σηείρ
Seir 
1473
ημίν
to us. 
2532
και
And 
2686.4
κατέσπευσεν
he hastened 
1537
εξ
from out of 
3735
όρους
mount 
*
Φαράν
Paran 
4862
συν
with 
3461
μυριάσι
myriads 
*
Κάδης
of Kadesh — 
1537
εκ
at 
1188-1473
δεξιών αυτού
his right 
32
άγγελοι
were angels 
3326
μετ'
with 
1473
αυτού
him. 
33:3   2532
33:3   και
33:3   And 
5339
εφείσατο
he spared 
3588
του
  
2992-1473
λαού αυτού
his people, 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the 
37
ηγιασμένοι
ones being sanctified 
1909
επι
by 
3588
τας
  
5495-1473
χείράς σου
your hands; 
3778
ούτοι
these 
5259
υπό
[2under 
1473
σε
3you 
1510.2.6
εισί
1are]; 
2532
και
and 
1209
εδέξατο
he received 
575
από
of 
3588
των
  
3056-1473
λόγων αυτού
his words 
33:4   3551
33:4   νόμον
33:4   the law 
3739
ον
which 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
1473
ημίν
3to us 
*
Μωυσής
1Moses], 
2817
κληρονομίαν
an inheritance 
4864
συναγωγής
of the congregation 
*
Ιακώβ
of Jacob. 
33:5   2532
33:5   και
33:5   And 
1510.8.3
έσται
he will be 
1722
εν
[2with 
3588
τω
3the 
25
ηγαπημένω
4one being loved 
758
άρχων
1a ruler] 
4863
συναχθέντων
being brought 
758
αρχόντων
[2with rulers 
2992
λαών
3of peoples 
260
άμα
1together] 
5443
φυλαίς
among tribes 
*
Ισραήλ
of Israel. 
33:6   2198-*
33:6   ζήτω Ρουβήν
33:6   Let Reuben live 
2532
και
and 
3361
μη
not 
599
αποθανέτω
die! 
2532
και
And 
*-1510.5
Συμεών έστω
let Simon be 
4183
πολύς
many 
1722
εν
in 
706
αριθμώ
number! 
33:7   2532
33:7   και
33:7   And 
3778-*
αύτη Ιούδα
this for Judah, 
1522
εισάκουσον
Listen, 
2962
κύριε
lord, 
5456
φωνής
of the voice 
*
Ιούδα
of Judah, 
2532
και
and 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people! 
1525
εισέλθοισαν
may they enter in. 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτού
His hands 
1252
διακρινούσιν
shall litigate 
1473
αυτώ
for him; 
2532
και
and 
998
βοηθός
[2a helper 
1537
εκ
3from 
3588
των
  
2190-1473
εχθρών αυτού
4his enemies 
1510.8.2
έση
1you will be]. 
33:8   2532
33:8   και
33:8   And 
3588
τω
  
*
Λευί
to Levi 
2036
είπε
he said, 
1325
δότε
Give 
*
Λευί
to Levi 
1212-1473
δήλους αυτού
his manifestations 
2532
και
and 
225-1473
αλήθειαν αυτού
his truth 
3588
τω
to the 
435
ανδρί
[2man 
3588
τω
  
3741
οσίω
1sacred], 
3739
ον
whom 
3985
επείρασαν
they tested 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3984
πείρα
Trial; 
3058
ελοιδόρησαν
they reviled 
1473
αυτόν
him 
1909
εφ'
at 
5204
ύδατος
Water 
485
αντιλογίας
of Dispute; 
33:9   3588
33:9   ο
33:9   the 
3004
λέγων
one saying 
3588
τω
to 
3962-1473
πατρί αυτού
his father 
2532
και
and 
3588
τη
to 
3384-1473
μητρί αυτού
his mother, 
3756
ουχ
I have not 
3708
εώρακά
seen 
1473
σε
you; 
2532
και
and 
3588
τους
  
80-1473
αδελφούς αυτού
his brethren 
3756
ουκ
he did not 
1921
επέγνω
recognize, 
2532
και
and 
3588
τους
  
5207-1473
υιούς αυτού
his sons 
3756-1097
ουκ έγνω
he did not know. 
5442
εφύλαξεν
He guarded 
3588
τα
  
3051-1473
λόγιά σου
your oracles, 
2532
και
and 
3588
την
  
1242-1473
διαθήκην σου
[2your covenant 
1301
διετήρησε
1he observed]. 
33:10   1213
33:10   δηλώσουσι
33:10   They shall manifest 
3588
τα
  
1345-1473
δικαιώματά σου
your ordinances 
3588
τω
  
*
Ιακώβ
to Jacob, 
2532
και
and 
3588
τον
  
3551-1473
νόμον σου
your law 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
to Israel. 
2007
επιθήσουσι
They shall place 
2368
θυμίαμα
incense 
1722
εν
in 
37091473
 οργή σου
the time of your anger 
1275
διαπαντός
always 
1909
επί
upon 
3588
του
  
2379-1473
θυσιαστηρίου σου
your altar. 
33:11   2127
33:11   ευλόγησον
33:11   Bless, 
2962
κύριε
lord 
3588
την
  
2479-1473
ισχύν αυτού
his strength! 
2532
και
And 
3588
τα
the 
2041
έργα
works 
3588
των
  
5495
χειρών αυτού
of his hands 
1209
δέξαι
receive! 
2608
κάταξον
Break 
3751
οσφύν
the loin 
1881
επανεστηκότων
[2having risen up against him 
2190-1473
εχθρών αυτού
1of his enemies]! 
2532
και
And 
3588
οι
the 
3404
μισούντες
ones detesting 
1473
αυτόν
him 
3361
μη
let them not 
450
αναστήτωσαν
rise up! 
33:12   2532
33:12   και
33:12   And 
3588
τω
  
*
Βενιαμίν
to Benjamin 
2036
είπεν
he said, 
25
ηγαπημένος
One being loved 
5259
υπό
by 
2962
κυρίου
the lord; 
2681
κατασκηνώσει
he shall encamp 
3982
πεποιθώς
being yielded, 
2532
και
and 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
4639.2
σκιάζει
shadows 
1909
επ'
over 
1473
αυτώ
him 
3956
πάσας
all 
3588
τας
the 
2250
ημέρας
days, 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
[2between 
3588
των
  
5606-1473
ώμων αυτού
3his shoulders 
2664
κατέπαυσε
1he rested]. 
33:13   2532
33:13   και
33:13   And 
3588
τω
  
*
Ιωσήφ
to Joseph 
2036
είπεν
he said, 
575
απ'
[2is of 
2129
ευλογίας
3 the blessing 
2962
κυρίου
4of the lord 
3588
η
  
1093-1473
γη αυτού
1His hand], 
575
από
of 
5610
ωρών
seasons 
3772
ουρανού
of heaven, 
2532
και
and 
1408.1
δρόσου
of dew, 
2532
και
and 
575
από
of 
12
αβύσσων
the deeps 
4077
πηγών
of springs 
2736.3
κάτωθεν
below, 
33:14   2532
33:14   και
33:14   and 
2596
καθ'
according to 
5610
ώραν
the season 
1081
γενημάτων
of the offsprings 
2246
ηλίου
[2of the sun 
5157
τροπών
1of the circuits], 
2532
και
and 
575
από
of 
4923.1
συνόδων
the returns 
3376
μηνών
of the months; 
33:15   575
33:15   από
33:15   from 
2884.2
κορυφής
the top 
3735
ορεών
[2mountains 
746
αρχής
1of ancient], 
2532
και
and 
575
από
from 
2884.2
κορυφής
the top 
1015
βουνών
[2hills 
104.1
αενάων
1of everlasting], 
33:16   2532
33:16   και
33:16   and 
2596
καθ'
according to 
5610
ώραν
[3in season 
1093
γης
2of the land 
4138.1
πληρώσεως
1 the fullness], 
2532
και
and 
3588
τα
the 
1184
δεκτά
accepted things 
3588
τω
  
3708
οφθέντι
being seen 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
942
βάτω
bush — 
2064
έλθοισαν
may they come 
1909
επί
upon 
2776
κεφαλήν
the head 
*
Ιωσήφ
of Joseph, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
2884.2
κορυφήν
the top 
1392
δοξασθείς
being glorified 
1722
εν
among 
80
αδελφοίς
brethren. 
33:17   4416
33:17   πρωτότοκος
33:17   As a first-born 
5022
ταύρου
bull 
3588
το
  
2566.3-1473
κάλλος αυτού
is his beauty. 
2768
κέρατα
Horns 
3439.2
μονοκέρωτος
of a unicorn 
3588
τα
  
2768-1473
κέρατα αυτού
are his horns. 
1722
εν
With 
1473
αυτοίς
them 
1484
έθνη
[2nations 
2768.3
κερατιεί
1he shall gore] 
260
άμα
together, 
2193
έως
even 
575
απ'
from 
206.1
άκρου
the tip 
1093
γης
of the earth. 
3778
αύται
These are 
3461
μυριάδες
the myriads 
*
Εφραϊμ
of Ephraim, 
2532
και
and 
3778
αύται
these are 
5505
χιλιάδες
the thousands 
*
Μανασσή
of Manasseh. 
33:18   2532
33:18   και
33:18   And 
3588
τω
  
*
Ζαβουλών
to Zebulun 
2036
είπεν
he said, 
2165
ευφράνθητι
Be glad, 
*
Ζαβουλών
O Zebulun, 
1722
εν
in 
1840.3-1473
εξοδία σου
your departure, 
2532
και
and 
*
Ισσάχαρ
Issachar 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
4638-1473
σκηνώμασί σου
your tents! 
33:19   1484
33:19   έθνη
33:19   [2nations 
1842
εξολοθρεύσουσι
1They shall utterly destroy], 
2532
και
and 
1941
επικαλέσεσθε
you shall call upon 
1563
εκεί
there, 
2532
και
and 
2380
θύσετε
you shall sacrifice 
2378
θυσίαν
a sacrifice 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness; 
3754
ότι
for 
4149
πλούτος
the riches 
2281
θαλάσσης
of the sea 
2337
θηλάσει
shall nurse 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
1712
εμπόρια
market-places 
3882
παράλιον
[2on the coast 
2730
κατοικούντων
1dwelling]. 
33:20   2532
33:20   και
33:20   And 
3588
τω
  
*
Γαδ
to Gad 
2036
είπεν
he said, 
2127
ευλογημένος
One being blessed, 
1706.2
εμπλατύνων
widening 
*
Γαδ
Gad. 
5613
ως
As 
3023
λέων
a lion 
373
ανεπαύσατο
he rested, 
4937
συντρίψας
having broken 
1023
βραχίονα
the arm, 
2532
και
and 
758
άρχοντα
the ruler. 
33:21   2532
33:21   και
33:21   And 
1492
είδεν
he beheld 
536-1473
απαρχήν αυτού
his first-fruit, 
3754
ότι
for 
1563
εκεί
there 
3307
εμερίσθη
[2was portioned 
1093
γη
1 the land] 
758
αρχόντων
by rulers 
4863
συνηγμένων
being brought 
260
άμα
together, 
747
αρχηγοίς
heads 
2992
λαών
of peoples; 
1343
δικαιοσύνην
[3righteousness 
2962
κύριος
1 the lord 
4160
εποίησε
2did], 
2532
και
and 
2920-1473
κρίσιν αυτού
his equity 
3326
μετά
was with 
*
Ισραήλ
Israel. 
33:22   2532
33:22   και
33:22   And 
3588
τω
  
*
Δαν
to Dan 
2036
είπε
he said, 
*
Δαν
Dan, 
4661.1
σκύμνος
[2cub 
3023
λέοντος
1a lion], 
2532
και
and 
1600.1
εκπηδήσει
he shall rush out 
1537
εκ
from 
3588
του
  
*
Βασάν
Bashan. 
33:23   2532
33:23   και
33:23   And 
3588
τω
  
*
Νεφθαλίμ
to Naphtali 
2036
είπε
he said, 
*
Νεφθαλίμ
Naphtali 
4140
πλησμονή
a fullness 
1184
δεκτών
of acceptable things; 
2532
και
and 
1705
εμπλησθήτω
let him be filled 
2129
ευλογίας
with blessing 
3844
παρά
from 
2962
κυρίου
the lord! 
2281
θάλασσαν
[2 the west 
2532
και
3and 
3047
λίβα
4 the south 
2816
κληρονομήσεις
1You shall inherit]. 
33:24   2532
33:24   και
33:24   And 
3588
τω
  
*
Ασήρ
to Asher 
2036
είπεν
he said, 
2127
ευλογημένος
[2 is one being blessed 
575
από
3of 
5043
τέκνων
4children 
*
Ασήρ
1Asher]; 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
he will be 
1184
δεκτός
acceptable 
3588
τοις
to 
80-1473
αδελφοίς αυτού
his brethren; 
911
βάψει
he shall dip 
1722
εν
[2in 
1637
ελαίω
3olive oil 
3588
τον
  
4228-1473
πόδα αυτού
1his foot]; 
33:25   4604
33:25   σίδηρος
33:25   iron 
2532
και
and 
5475
χαλκός
brass 
3588
το
  
5266-1473
υπόδημα αυτού
[2his sandal 
1510.8.3
έσται
1will be]; 
2532
και
and 
5613
ως
as 
3588
αι
  
2250-1473
ημέραι σου
your days 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς σου
so your strength. 
33:26   3756-1510.2.3
33:26   ουκ έστιν
33:26   There is not 
5618
ώσπερ
any as 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
3588
του
of the 
25
ηγαπημένου
one being loved. 
3588
ο
The 
1910
επιβαίνων
one mounting 
1909
επί
upon 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
998-1473
βοηθός σου
is your helper, 
2532
και
even 
3588
ο
the 
3169
μεγαλοπρεπής
majestic one 
3588
του
of the 
4733
στερεώματος
firmament. 
33:27   2532
33:27   και
33:27   And 
4628.1
σκεπάσει
[3shall shelter 
1473
σε
4you 
2316
θεού
2 of God 
746
αρχή
1 the sovereignty], 
2532
και
and that 
5259
υπό
under 
2479
ισχύν
the strength 
1023
βραχιόνων
[2arms 
104.1
αενάων
1of everlasting]. 
2532
και
And 
1544
εκβαλεί
he shall cast out 
575
από
from 
4383-1473
προσώπου σου
your face 
2190
εχθρόν
the enemy, 
3004
λέγων
saying, 
622
απόλοιο
May you perish. 
33:28   2532
33:28   και
33:28   And 
2681-*
κατασκηνώσει Ισραήλ
Israel shall encamp 
3441
μόνος
alone 
3982
πεποιθώς
complying; 
4077
πηγή
fountain 
*
Ιακώβ
of Jacob, 
1909
επί
with 
4621
σίτου
grain 
2532
και
and 
3631
οίνου
wine; 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3772
ουρανός
heaven 
1473
αυτώ
[3on him 
4921.3
συννεφής
1covered with clouds 
1408.1
δρόσω
2in dew]. 
33:29   3107
33:29   μακάριος
33:29   Blessed 
1473
συ
are you, 
*
Ισραήλ
O Israel. 
5100
τις
Who 
3664
όμοιός
is likened 
1473
σοι
to you, 
2992
λαός
a people 
4982
σωζόμενος
being delivered 
5259
υπό
by 
2962
κυρίου
the lord? 
5231.3
υπερασπιεί
[2 is the shield 
3588
ο
  
998-1473
βοηθός σου
1Your helper], 
2532
και
and 
3588
η
the 
3162
μαχαίρα
sword 
2745-1473
καύχημά σου
of your boasting. 
2532
και
And 
5574
ψεύσονταί
[2shall lie 
1473
σε
3 to you 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί σου
1your enemies], 
2532
και
and 
1473
συ
you 
1909
επί
[2upon 
3588
τον
  
5137-1473
τράχηλον αυτών
3their neck 
1910
επιβήση
1shall mount]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Deuteronomy 32
Top of Page
Top of Page