Deuteronomy 32
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Ode of Moses
32:1   4337
32:1   πρόσεχε
32:1   Take heed, 
3772
ουρανέ
O heaven! 
2532
και
and 
2980
λαλήσω
I will speak. 
2532
και
And 
191
ακουέτω
hear, 
3588
η
  
1093
γη
O earth, 
4487
ρήματα
the discourses 
1537
εκ
from out of 
4750-1473
στόματός μου
my mouth! 
32:2   4328
32:2   προσδοκάσθω
32:2   Expect 
5613
ως
as 
5205
υετός
the rain 
3588
το
  
669.1-1473
απόφθεγμά μου
my maxims, 
2532
και
and 
2597
καταβήτω
let [2go down 
5613
ως
3as 
1408.1
δρόσος
4dew 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματά μου
1my discourses], 
5613
ως
as 
3655
όμβρος
a heavy shower 
1909
επ'
upon 
70.1
άγρωστιν
wild grass, 
2532
και
and 
5616
ωσεί
as 
3538.3
νιφετός
snowflakes 
1909
επί
upon 
5528
χόρτον
grass! 
32:3   3754
32:3   ότι
32:3   For 
3588
το
[2the 
3686
όνομα
3name 
2962
κυρίου
4 of the lord 
2564
εκάλεσα
1I called]. 
1325
δότε
Give 
3172
μεγαλωσύνην
greatness 
3588
τω
to 
2316-1473
θεώ ημών
our God! 
32:4   2316
32:4   θεός
32:4   God, 
228
αληθινά
[2 are true 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτού
1his works], 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
  
3598-1473
οδοί αυτού
his ways 
2920
κρίσεις
are equity. 
2316
θεός
God 
4103
πιστός
is trustworthy, 
2532
και
and 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
93
αδικία
injustice 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him; 
1342
δίκαιος
just 
2532
και
and 
3741
όσιος
sacred 
3588
ο
is the 
2962
κύριος
lord. 
32:5   264
32:5   ημάρτοσαν
32:5   They sinned — 
3756
ουκ
they are not 
1473-5043
αυτώ τέκνα
his children; 
3469.1
μωμητά
they are a scoffing — 
1074
γενεά
[2generation 
4646
σκολιά
1a crooked], 
2532
και
and 
1294
διεστραμμένη
one turning aside. 
32:6   3778
32:6   ταύτα
32:6   [2these things 
2962
κυρίω
3 to the lord 
467
ανταποδίδοτε
1Do you recompense] 
3779
ούτω
thus, 
2992
λαός
O people, 
3474
μωρός
moronish 
2532
και
and 
3780
ουχί
not 
4680
σοφός
wise? 
3756-1473
ουκ αυτός
Did not he, 
3778
ούτός
this 
1473
σου
your 
3962
πατήρ
father, 
2932
εκτήσατό
acquire 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
4160
εποίησέ
make 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
4111
έπλασέ
shape 
1473
σε
you? 
32:7   3403
32:7   μνήσθητε
32:7   Remember 
2250
ημέρας
the days 
165
αιώνος
of the eon! 
4920
σύνετε
Perceive 
1211
δη
indeed 
2094
έτη
the years 
1074
γενεάς
of the generations 
1074
γενεών
of generations! 
1905
επερώτησον
Ask 
3588
τον
  
3962-1473
πατέρα σου
your father, 
2532
και
and 
312
αναγγελεί
he will announce 
1473
σοι
to you; 
3588
τους
  
4245-1473
πρεσβυτέρους σου
your elders, 
2532
και
and 
2046
ερούσί
they shall speak 
1473
σοι
to you. 
32:8   3753
32:8   ότε
32:8   When 
1266
διεμέριζεν
[3divided 5into parts 
3588
ο
1the 
5310
ύψιστος
2highest 
1484
έθνη
4nations], 
5613
ως
as 
1289
διέσπειρεν
he disseminated 
5207
υιούς
the sons 
*
Αδάμ
of Adam, 
2476
έστησεν
he set 
3725
όρια
the borders 
1484
εθνών
of nations 
2596
κατά
according to 
706
αριθμόν
the number 
32
αγγέλων
of the angels 
2316
θεού
of God; 
32:9   2532
32:9   και
32:9   and 
1096
εγενήθη
[3became 
3310
μερίς
4a portion 
2962
κυρίου
5 for the lord 
2992-1473
λαός αυτού
1his people 
*
Ιακώβ
2Jacob]. 
4979.1
σχοίνισμα
[2is a piece of measured out land 
2817
κληρονομίας αυτού
3of his inheritance 
*
Ισραήλ
1Israel]. 
32:10   841.1
32:10   αυτάρκησεν
32:10   He sufficed 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1093
γη
[2land 
2048
ερήμω
1a wilderness], 
1722
εν
in 
1373
δίψει
thirst 
2738
καύματος
of sweltering heat 
1722
εν
in 
1093
γη
[2land 
504
ανύδρω
1a waterless]. 
2944
εκύκλωσεν
He encircled 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
3811
επαίδευσεν
corrected 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
1314
διεφύλαξεν
guarded 
1473
αυτόν
him 
5613
ως
as 
2880.1
κόρην
a pupil 
3788
οφθαλμού
of an eye. 
32:11   5613
32:11   ως
32:11   As 
105
αετός
an eagle 
4628.1
σκεπάσαι
sheltering 
3555-1473
νοσσιάν αυτού
his nest, 
2532
και
[2and 
1909
επί
3over 
3588
τοις
  
3502-1473
νεοσσοίς αυτού
4his young 
1971
επεπόθησε
1he longs after]. 
1337.2
διείς
Thrusting out 
3588
τας
  
4420-1473
πτέρυγας αυτού
his wings 
1209
εδέξατο
he receives 
1473
αυτούς
them; 
2532
και
and 
353
ανέλαβεν
he takes 
1473
αυτούς
them 
1909
επί
upon 
3588
των
  
3346.1-1473
μεταφρένων αυτού
his upper back. 
32:12   2962
32:12   κύριος
32:12   The lord 
3441
μόνος
alone 
71
ήγεν
led 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
3756-1510.7.3
ουκ ην
there was not 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them 
2316-245
θεός αλλότριος
an alien god. 
32:13   307
32:13   ανεβίβασεν
32:13   He brought 
1473
αυτούς
them 
1909
επί
unto 
3588
την
the 
2479
ισχύν
strength 
3588
της
of the 
1093
γης
land. 
5595
εψώμισεν
He fed 
1473
αυτούς
them 
1081
γενήματα
produce 
68
αγρών
of fields. 
2337
εθήλασαν
They nursed 
3192
μέλι
honey 
1537
εκ
out of 
4073
πέτρας
the rock, 
2532
και
and 
1637
έλαιον
olive oil 
1537
εκ
out of 
4731
στερεάς
the solid 
4073
πέτρας
rock. 
32:14   1016.2
32:14   βούτυρον
32:14   Butter 
1016
βοών
of oxen, 
2532
και
and 
1051
γάλα
milk 
4263
προβάτων
of sheep, 
3326
μετά
with 
4720.1
στέατος
fat 
704
αρνών
of lambs 
2532
και
and 
2919.1
κριών
rams, 
5207
υιών
offspring 
5022
ταύρων
of bulls 
2532
και
and 
5131
τράγων
he-goats, 
3326
μετά
with 
4720.1
στέατος
fat 
3510
νεφρών
of kidneys 
4447.1
πυρού
of wheat, 
2532
και
and 
129
αίμα
[3 the blood 
4718
σταφυλής
4of the grape 
4095
έπιον
1they drank 
3631
οίνον
2wine]. 
32:15   2532
32:15   και
32:15   And 
2068-*
έφαγεν Ιακώβ
Jacob ate 
2532
και
and 
1705
ενεπλήσθη
was filled up, 
2532
και
and 
617.3
απελάκτισεν
[3kicked up 
3588
ο
1the 
25
ηγαπημένος
2one being loved]; 
3044.1
ελιπάνθη
he was fattened, 
3975
επαχύνθη
he was thickened, 
4115
επλατύνθη
he was widened, 
2532
και
and 
1459
εγκατέλιπε
he abandoned 
2316
θεόν
God 
3588
τον
the one 
4160
ποιήσαντα
making 
1473
αυτόν
him; 
2532
και
and 
868
απέστη
he left 
575
από
from 
2316
θεού
God 
4990-1473
σωτήρος αυτού
his deliverer. 
32:16   3947
32:16   παρώξυνάν
32:16   They provoked 
1473
με
me 
1909
επ'
over 
245
αλλοτρίοις
the alien ones; 
1722
εν
in 
946-1473
βδελύγμασιν αυτών
their abominations 
1600.3
εξεπίκρανάν
they greatly embittered 
1473
με
me. 
32:17   2380
32:17   έθυσαν
32:17   They sacrificed 
1140
δαιμονίοις
to demons, 
2532
και
and 
3756
ου
not 
2316
θεώ
to God — 
2316
θεοίς
to gods 
3739
οις
in whom 
3756
ουκ
they did not 
1492
ήδεισαν
know; 
2537
καινοί
new 
2532
και
and 
4372
πρόσφατοι
newly made gods 
2240
ήκασιν
have come, 
3739
οις
in whom 
3756-1492
ουκ ήδεισαν
[2knew not 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες αυτών
1their fathers]. 
32:18   2316
32:18   θεόν
32:18   God, 
3588
τον
the 
1080
γεννήσαντά
one creating 
1473
σε
you, 
1459
εγκατέλιπες
you abandoned; 
2532
και
and 
1950
επελάθου
you forgot 
2316
θεού
God 
3588
του
the 
5142
τρέφοντός
one maintaining 
1473
σε
you. 
32:19   2532
32:19   και
32:19   And 
1492-2962
είδε κύριος
the lord beheld, 
2532
και
and 
2206
εζήλωσε
was jealous; 
2532
και
and 
3947
παρωξύνθη
he was provoked 
1223
δι'
to 
3709
οργήν
anger 
5207-1473
υιών αυτών
by their sons 
2532
και
and 
2364
θυγατέρων
daughters. 
32:20   2532
32:20   και
32:20   And 
2036
είπεν
he said, 
654
αποστρέψω
I will turn away 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπόν μου
my face 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them, 
2532
και
and 
1166
δείξω
I will show 
5100
τι
what 
1510.8.3
έσται
will be 
1473
αυτοίς
to them 
1909
επ'
at 
2078
εσχάτων
the last times, 
3754
ότι
for 
1074
γενεά
[2a generation 
1612
εξεστραμμένη
3being distorted 
1510.2.3
εστίν
1it is]; 
5207
υιοί
sons 
3739
οις
in whom 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
4102
πίστις
belief 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
32:21   1473
32:21   αυτοί
32:21   They 
3863-1473
παρεζήλωσάν με
provoked me to jealousy 
1909
επ'
over 
3756
ου
that which is not 
2316
θεώ
god; 
3949-1473
παρώργισάν με
they provoked me to anger 
1722
εν
with 
3588
τοις
  
1497-1473
ειδώλοις αυτών
their idols. 
2504
καγώ
And I 
3863-1473
παραζηλώσω αυτούς
shall provoke them to jealousy 
1909
επ'
over 
3756
ουκ
that which is not 
1484
έθνει
a nation. 
1909
επί
Over 
1484
έθνει
[2nation 
801
ασυνέτω
1a senseless] 
3949-1473
παροργιώ αυτούς
I will provoke them to anger. 
32:22   3754
32:22   ότι
32:22   For 
4442
πυρ
a fire 
1572
εκκέκαυται
burns away 
1537
εκ
of 
3588
του
  
2372-1473
θυμού μου
my rage; 
2545
καυθήσεται
it shall be burned 
2193
έως
unto 
86
άδου
[2Hades 
2737
κατωτάτου
1lower]; 
2719
καταφάγεται
it shall devour 
1093
γην
the land, 
2532
και
and 
3588
τα
  
1081-1473
γενήματα αυτής
its produce; 
5392.2
φλέξει
it shall blaze 
2310
θεμέλια
on the foundations 
3735
ορεών
of mountains. 
32:23   4863
32:23   συνάξω
32:23   I bring together 
1519
εις
to 
1473
αυτούς
them 
2556
κακά
bad things; 
2532
και
and 
3588
τα
by 
956-1473
βέλη μου
my arrows 
4931
συντελέσω
I will finish 
1519
εις
with 
1473
αυτούς
them; 
32:24   5080
32:24   τηκόμενοι
32:24   melting them away 
3042
λιμώ
in hunger, 
2532
και
and 
1035
βρώσει
being food 
3732
ορνέων
of fowls, 
2532
και
and 
3693.3
οπισθότονος
[2convulsion 
446.3
ανίατος
1incurable]. 
3599
οδόντας
The teeth 
2342
θηρίων
of wild beasts 
1883.4
επαποστελώ
I will send as a successor 
1519
εις
to 
1473
αυτούς
them, 
3326
μετά
with 
2372
θυμού
rage 
4951
συρόντων
dragging them 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
ground. 
32:25   1855
32:25   έξωθεν
32:25   From outside 
815.1-1473
ατεκνώσει αυτούς
[2shall make them childless 
3162
μαχαίρα
1 the sword], 
2532
και
and 
1537
εκ
from out of 
3588
των
the 
5009
ταμιείων
inner chambers 
5401
φόβος
fear; 
3495
νεανίσκος
the young man 
4862
συν
with 
3933
παρθένω
the virgin, 
2337
θηλάζων
the one nursing 
3326-2525
μετα καθεστηκότος
being placed with 
4246
πρεσβύτου
the old man. 
32:26   2036
32:26   είπα
32:26   I said, 
1289
διασπερώ
I will disperse 
1473
αυτούς
them, 
3973-1161
παύσω δε
and I will cause [2to cease 
1537
εξ
3from among 
444
ανθρώπων
4men 
3588
το
  
3422-1473
μνημόσυνον αυτών
1their memorial]. 
32:27   1508
32:27   ειμή
32:27   Unless 
1223
δι'
they should say it was on account 
3709
οργήν
of the anger 
2190
εχθρών
of the enemies, 
2443-3361
ίνα μη
that in no way 
3117.2
μακροχρονίσωσι
should they live a long time, 
2532
και
and 
2443-3361
ίνα μη
that in no way 
4902.4
συνεπιθώνται
[2join in making an attack 
3588
οι
  
5227
υπεναντίοι
1 their opponents], 
3361
μη
lest 
2036
είπωσιν
they should say, 
3588
η
  
5495
χειρ
[3hand 
1473
ημών
1Our 
3588
η
  
5308
υψηλή
2high], 
2532
και
and 
3780
ουχί
not 
2962
κύριος
the lord 
4160
εποίησε
did 
3778-3956
ταύτα πάντα
all these things. 
32:28   3754
32:28   ότι
32:28   For 
1484
έθνος
[2a nation 
622
απολωλεκός
3destroying 
1012
βουλήν
4counsel 
1510.2.3
εστι
1it is], 
2532
και
and 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
1722
εν
[2in 
1473
αυτοίς
3them 
1989.1
επιστήμη
1higher knowledge]. 
32:29   3756
32:29   ουκ
32:29   They did not 
5426
εφρόνησαν
think 
4920
συνιέναι
to perceive; 
3778-2610.4
ταύτα καταδεξάσθωσαν
let them appreciate 
1519
εις
in 
3588
τον
the 
1896.2
επιόντα
coming 
5550
χρόνον
time. 
32:30   4459
32:30   πως
32:30   How 
1377
διώξεται
shall [2pursue 
1520
εις
1one] 
5507
χιλίους
thousands, 
2532
και
and 
1417
δύο
two 
3334
μετακινήσουσι
rout 
3461
μυριάδας
ten thousands, 
1508
ει μη
unless 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
591
απέδοτο
rendered 
1473
αυτούς
them up, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
3860
παρέδωκεν
delivered 
1473
αυτούς
them up? 
32:31   3754
32:31   ότι
32:31   For 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
[2are not 
5613
ως
3as 
3588
ο
  
2316-1473
θεός ημών
4our God 
3588
οι
  
2316-1473
θεοι αυτών
1their gods], 
3588
οι
  
1161
δε
but 
2190-1473
εχθροί ημών
our enemies 
453
ανόητοι
are unthinking. 
32:32   1537-1063
32:32   εκ γαρ
32:32   For of 
288
αμπέλου
the grapevine 
*
Σοδόμων
of Sodom 
3588
η
is 
288-1473
άμπελος αυτών
their grapevine, 
2532
και
and 
3588
η
  
2814.1-1473
κληματίς αυτών
their small vine branch 
1537
εκ
is of 
*
Γομόρρας
Gomorrah; 
3588
η
  
4718-1473
σταφυλή αυτών
their grape 
4718
σταφυλή
is the grape 
5521
χολής
of bile, 
1009
βότρυς
their cluster 
4088
πικρίας
is bitterness 
1473
αυτοίς
to them. 
32:33   2372
32:33   θυμός
32:33   The rage 
1404
δρακόντων
of serpents 
3588
ο
is 
3631-1473
οίνος αυτών
their wine, 
2532
και
and 
2372
θυμός
[2rage 
785
ασπίδων
3of asps 
446.3
ανίατος
1 the incurable]. 
32:34   3756-2400
32:34   ουκ ιδού
32:34   Behold, are not 
3778
ταύτα
these things 
4863
συνήκται
brought together 
3844
παρ'
by 
1473
εμοί
me, 
2532
και
and 
4972
εσφράγισται
a set seal 
1722
εν
among 
3588
τοις
  
2344-1473
θησαυροίς μου
my treasures? 
32:35   1722
32:35   εν
32:35   In 
2250
ημέρα
the day 
1557
εκδικήσεως
of punishment 
467
ανταποδώσω
I shall recompense, 
1722
εν
in 
2540
καιρώ
a time 
3752
όταν
whenever 
4968.4
σφαλή
[2should trip 
3588
ο
  
4228-1473
πους αυτών
1their foot]; 
3754
ότι
for 
1451
εγγύς
[3 is near 
2250
ημέρα
1 the day 
684-1473
απωλείας αυτών
2of their destruction], 
2532
και
and 
3918
πάρεστιν
at hand 
2092
έτοιμα
prepared 
1473
υμίν
for you. 
32:36   3754
32:36   ότι
32:36   For 
2919-2962
κρινεί κύριος
the lord judges 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people, 
2532
και
and 
1909
επί
over 
3588
τοις
  
1401-1473
δούλοις αυτού
his menservants 
3870
παρακληθήσεται
he shall be comforted. 
1492-1063
είδε γαρ
For he beheld 
1473
αυτούς
their 
3886
παραλελυμένους
being disabled, 
2532
και
and 
1587
εκλελοιπότας
failing 
1722
εν
in 
1863.1
επαγωγή
the hostile invasion, 
2532
και
and 
3935
παρειμένους
were weakened. 
32:37   2532
32:37   και
32:37   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said, 
4226
που
Where 
1510.2.6
είσιν
are 
3588
οι
  
2316-1473
θεοί αυτών
their gods 
1909
εφ'
upon 
3739
οις
whom 
3982
επεποίθεισαν
they yielded 
1909
επ'
upon 
1473
αυτοίς
them? 
32:38   3739
32:38   ων
32:38   Of whom 
3588
το
the 
4720.1
στέαρ
fat 
3588
των
  
2378-1473
θυσιών αυτών
of their sacrifices 
2068
ησθίετε
you ate, 
2532
και
and 
4095
επίνετε
drank 
3588
τον
the 
3631
οίνον
wine 
3588
των
  
4700.2-1473
σπονδών αυτών
of their libations? 
450
αναστήτωσαν
Let them rise up 
2532
και
and 
997
βοηθησάτωσαν
help 
1473
υμίν
you, 
2532
και
and 
1096
γενηθήτωσαν
be 
1473
υμίν
your 
4629.1
σκεπασταί
shelterer! 
32:39   1492
32:39   ίδετε
32:39   Behold! 
1492
ίδετε
behold 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am! 
2532
και
and 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
2316
θεός
God 
4133
πλην
besides 
1473
εμού
me. 
1473
εγώ
I 
615
αποκτενώ
shall kill, 
2532
και
and 
2198
ζην
[2to live 
4160
ποιήσω
1I shall make]. 
3960
πατάξω
I shall strike, 
2504
καγώ
and I 
2390
ιάσομαι
will heal. 
2532
και
And 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 
3739
ος
one who 
1807
εξελείται
shall rescue 
1537
εκ
from out of 
3588
των
  
5495-1473
χειρών μου
my hands. 
32:40   3754
32:40   ότι
32:40   For 
142
αρώ
I shall lift 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
3588
την
  
5495-1473
χείρα μου
my hand, 
2532
και
and 
3660
ομούμαι
I shall swear by an oath 
3588
τη
  
1188-1473
δεξιά μου
by my right hand. 
2532
και
And 
2046
ερώ
I will say, 
2198-1473
ζω εγώ
I live 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
32:41   3754
32:41   ότι
32:41   For 
3947
παροξυνώ
I will sharpen 
5613
ως
[2as 
796
αστραπήν
3lightning 
3588
την
  
3162-1473
μάχαιράν μου
1my sword], 
2532
και
and 
472
ανθέξεται
[2will hold to 
2917
κρίματος
3equity 
3588
η
  
5495-1473
χειρ μου
1my hand]. 
2532
και
And 
467
ανταποδώσω
I will recompense 
1349
δίκην
punishment 
3588
τοις
against the 
2190
εχθροίς
enemies; 
2532
και
and 
3588
τοις
against the ones 
3404
μισούσί
detesting 
1473
με
me 
467
ανταποδώσω
I will recompense. 
32:42   3184
32:42   μεθύσω
32:42   I shall intoxicate 
3588
τα
  
956-1473
βέλη μου
my arrows 
575
αφ'
of 
129
αίματος
blood, 
2532
και
and 
3588
η
  
3162-1473
μάχαιρά μου
my sword 
2068
φάγεται
shall devour 
2907
κρέα
meats 
575
αφ'
from 
129
αίματος
the blood 
5134.1
τραυματιών
of the slain, 
2532
και
and 
161-575
αιχμαλωσίας από
from the captivity 
2776
κεφαλής
of the heads 
758
αρχόντων
of the rulers 
2190
εχθρών
of the enemies. 
32:43   2165
32:43   ευφράνθητε
32:43   Be glad, 
3772
ουρανοί
O heavens, 
260
άμα
together 
1473
αυτώ
with him! 
2532
και
and 
4352
προσκυνησάτωσαν
do obeisance 
1473
αυτώ
to him, 
3956
πάντες
all 
32
άγγελοι
angels 
2316
θεού
of God! 
2165
ευφράνθητε
Be glad, 
1484
έθνη
O nations, 
3326
μετά
with 
3588
του
  
2992-1473
λαού αυτού
his people! 
2532
και
And 
1765
ενισχυσάτωσαν
grow in strength 
1473
αυτώ
in him 
3956
πάντες
all, 
5207
υιοί
O sons 
2316
θεού
of God! 
3754
ότι
For 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
3588
των
  
5207-1473
υιών αυτού
of his sons 
1556
εκδικείται
he shall avenge, 
2532
και
and 
1556
εκδικήσει
he shall avenge 
2532
και
and 
467
ανταποδώσει
recompense 
1349
δίκην
punishment 
3588
τοις
to the 
2190
εχθροίς
enemies. 
2532
και
And 
3588
τοις
to the 
3404
μισούσιν
ones detesting 
1473
αυτόν
him 
467
ανταποδώσει
he will recompense, 
2532
και
and 
1571.1-2962
εκκαθαριεί κύριος
the lord shall clear out 
3588
την
the 
1093
γην
land 
3588
του
  
2992-1473
λαού αυτού
for his people. 
32:44   2532
32:44   και
32:44   And 
1125-*
έγραψε Μωυσής
Moses wrote 
3588
την
  
5603-3778
ωδήν ταύτην
this ode 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day. 
2532
και
And 
1321
εδίδαξεν
he taught 
1473
αυτήν
it 
3588
τους
to the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
2532
και
And 
4334-*
προσήλθε Μωυσής
Moses approached 
2532
και
and 
2980
ελάλησε
spoke 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
του
  
3551-3778
νόμου τούτου
of this law 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
3775
ώτα
ears 
3588
του
of the 
2992
λαού
people, 
1473
αυτός
he 
2532
και
and 
*
Ιησούς
Joshua 
3588
ο
the 
3588
του
son of 
*
Ναυή
Nun. 
32:45   2532
32:45   και
32:45   And 
4931-*
συνετέλεσε Μωυσής
Moses completed 
2980
λαλών
speaking 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words 
3956
παντί
to all 
*
Ισραήλ
Israel. 
32:46   2532
32:46   και
32:46   And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
4337
προσέχετε
You take heed 
3588
τη
in 
2588-1473
καρδία υμών
your heart 
1909
επί
over 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words 
3739
ους
which 
1473
εγώ
I 
1263
διαμαρτύρομαι
testify 
1473
υμίν
to you 
4594
σήμερον
today, 
3739
α
which 
1781
εντελείσθε
you shall charge 
3588
τοις
to 
5207-1473
υιοίς υμών
your sons, 
5442
φυλάσσειν
to guard 
2532
και
and 
4160
ποιείν
to do 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
του
  
3551-3778
νόμου τούτου
of this law! 
32:47   3754
32:47   ότι
32:47   For 
3780
ουχί
[2 is not 
3056
λόγος
4word 
2756
κενός
3an empty 
3778
ούτος
1this] 
1473
υμίν
for you, 
3754
ότι
for 
3778
αύτη
this is 
3588
η
  
2222-1473
ζωή υμών
your life. 
2532
και
And 
1752
ένεκεν
because of 
3588
του
  
3056-3778
λόγου τούτου
this word 
3112.2
μακροημερεύσετε
you shall prolong your days 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land 
1519
εις
into 
3739
ην
which 
1473
υμείς
you 
1224
διαβαίνετε
pass over 
3588
τον
the 
*
Ιορδάνην
Jordan 
1563
εκεί
there 
2816
κληρονομήσαι
to inherit 
1473
αυτήν
it. 
32:48   2532
32:48   και
32:48   And 
2980-2962
ελάλησε κύριος
the lord spoke 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-3778
ημέρα ταύτη
this day, 
3004
λέγων
saying, 
32:49   305
32:49   ανάβηθι
32:49   Ascend 
1519
εις
into 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
3588
το
  
*
Αβαρίμ
Abarim, 
3778
τούτο
this 
3735
όρος
mountain 
*
Ναβαύ
Nebo! 
3739
ο
which 
1510.2.3
εστιν
is 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Μωάβ
of Moab, 
2596
κατά
against 
4383
πρόσωπον
the face 
*
Ιεριχώ
of Jericho. 
2532
και
And 
1492
ίδε
behold 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Χαναάν
of Canaan! 
3739
ην
which 
1473
εγώ
I 
1325
δίδωμι
give 
3588
τοις
to the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1519
εις
for 
2697
κατάσχεσιν
a possession. 
32:50   2532
32:50   και
32:50   And 
5053
τελεύτα
come to an end 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3735
όρει
mountain 
1519
εις
into 
3739
ο
which 
305
αναβαίνεις
you ascend 
1563
εκεί
there! 
2532
και
And 
4369
προστέθητι
be added 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν σου
your people! 
3739
ον
in which 
5158
τρόπον
manner 
599
απέθανεν
[3died 
*
Ααρών
1Aaron 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός σου
2your brother] 
1722
εν
in 
*
Ωρ
Hor 
3588
τω
the 
3735
όρει
mountain, 
2532
και
and 
4369
προσετέθη
was added 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people. 
32:51   1360
32:51   διότι
32:51   Because 
544
ηπειθήσατε
you resisted persuasion 
3588
τω
  
4487-1473
ρήματί μου
of my word, 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1909
επί
at 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water 
485
αντιλογίας
of dispute, 
*
Κάδης
Kadesh, 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness 
*
Σιν
of Sin; 
1360
διότι
because 
3756
ουχ
you did not 
37
ηγιάσατέ
sanctify 
1473
με
me 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
32:52   3754
32:52   ότι
32:52   For 
561
απέναντι
[4before you 
3708
όψει
1you shall see 
3588
την
2the 
1093
γην
3land], 
2532
και
and 
1563
εκεί
[2there 
3756-1525
ουκ εισελεύση
1you shall not enter], 
1519
εις
into 
3588
την
the 
1093
γην
land 
3739
ην
which 
1473
εγώ
I 
1325
δίδωμι
give 
3588
τοις
to the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Deuteronomy 31
Top of Page
Top of Page