4 Mózes 34
Hungarian: Karoli
1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségûl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az õ határai szerint), 3Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétõl napkelet felé. 4És kerüljön a határ dél felõl az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig. 5Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.

6A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.

7Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertõl fogva vonjatok határt a Hór hegyének. 8A Hór hegyétõl vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen. 9És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.

10A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig. 11És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. 12Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az õ határai szerint köröskörül.

13És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felõl parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek; 14Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az õ atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az õ atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az õ örökségöket. 15Két törzs és egy fél törzs megkapta az õ örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felõl.

16Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 17Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia. 18És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 19Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl Káleb, a Jefunné fia. 20A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel, az Ammihúd fia. 21A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon fia. 22A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem, a Jógli fia. 23A József fia közül, a Manasse fiainak törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efód fia. 24Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 25És a Zebulon fiainak törzsébõl Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 26És az Izsakhár fiainak törzsébõl Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 27És az Áser fiainak törzsébõl Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 28És a Nafthali fiainak törzsébõl Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia. 29Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page