1 Krónika 6
Hungarian: Karoli
1Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 2Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel. 3Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár. 4Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát; 5Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit; 6Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot; 7Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot; 8Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást; 9Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt; 10Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala. 11Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot; 12Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot; 13Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát; 14Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot; 15Jéhozadák pedig [fogságba] méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által.

16Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 17Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi. 18Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel. 19Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az õ nemzetségeik szerint. 20Gersonnak [fiai]: Ligni az õ fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia. 21Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia. 22Kéhát fiai: Amminádáb az õ fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia; 23Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia. 24Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia. 25Elkána fiai: Amásai és Ahimót, 26Elkána. Elkána fia: Sófai az õ fia és Náhát ennek fia. 27Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia. 28Sámuel fiai pedig: az elsõszülött Vásni, a [második] Abija. 29Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia. 30Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.

31Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az [Isten] ládája elhelyeztetett. 32És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora elõtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az õ rendje szerint. 33Ezek pedig a kik szolgáltak, és az õ fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán fõéneklõ, Jóel fia, ki Sámuel fia. 34Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia. 35Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia. 36Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia. 37Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia. 38Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia. 39És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felõl áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia [vala.] 40Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia. 41Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia. 42Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia. 43Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia. 44Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felõl [állnak vala;] Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia. 45Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia. 46Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia. 47Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia. 48És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.

49Áron pedig és az õ fiai az egészen megégetendõ áldozatnak oltára mellé, és a füstölõ oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére [rendeltetének] mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt. 50Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az õ fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua. 51Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája. 52Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb. 53Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás.

54És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségébõl, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az õ vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által. 55Õk kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelõket. 56De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák. 57Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelõit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelõit, 58És Hilent és annak legelõit, és Débirt és annak legelõit, 59Asánt és annak legelõit, és Béth-Semest és annak legelõit. 60A Benjámin nemzetségébõl: Gébát és annak legelõit, Allémetet és annak legelõit, Anatót [várost] [is] és annak legelõit. Ezeknek az õ nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.

61A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségbõl, a Manasse nemzetségének felétõl, sors által tíz várost adtak. 62Míg a Gerson fiainak meg az õ nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségébõl, az Áser nemzetségébõl, a Nafthali nemzetségébõl és a Manasse nemzetségébõl Básánban [adtak] tizenhárom várost. 63A Mérári fiainak az õ nemzetségök szerint a Rúben nemzetségébõl, a Gád nemzetségébõl és a Zebulon nemzetségébõl sors által tizenkét várost. 64Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelõivel együtt. 65Sors által adták a Júda nemzetségébõl, a Simeon nemzetségébõl és a Benjámin nemzetségébõl ezeket a névszerint megnevezett városokat.

66Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban [levõ] városok az Efraim nemzetségébõl valának: 67Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelõit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelõit. 68És Jokmeámot és annak legelõit, Bethoront és annak legelõit. 69Ajalont és annak legelõit; Gáthrimmont is és annak legelõit. 70A Manasse nemzetségének felébõl Anert és annak legelõit, Bileámot és annak legelõit, a Kéhát többi fiainak családjai részére.

71A Gerson fiainak [pedig] a Manasse félnemzetségébõl Gólánt Básánban és annak legelõit, és Astarótot és annak legelõit: 72Az Izsakhár nemzetségébõl [adák] Kédest és annak legelõit; Dobrátot és annak legelõit. 73Rámótot és annak legelõit, Anémet és annak legelõit. 74Az Áser nemzetségébõl Másált és annak legelõit, és Abdont és annak legelõit. 75Hukókot és annak legelõit; Réhobot és annak legelõit. 76A Nafthali nemzetségébõl Kédest Galileában és annak legelõit; Hammont és annak legelõit; és Kirjáthaimot és annak legelõit.

77A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségébõl Rimmont és annak legelõit, és Thábort és annak legelõit. 78A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felõl való részében a Rúben nemzetségébõl Bésert a pusztában és annak legelõit; Jahását és annak legelõit. 79Kedemótot és annak legelõit; Mefaátot és annak legelõit. 80A Gád nemzetségébõl Rámótot Gileádban és annak legelõit; Mahanaimot és annak legelõit. 81Hesbont és annak legelõit; Jaázert és annak legelõit.Hungarian: Karoli

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page