1 Krónika 7
Hungarian: Karoli
1Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen. 2Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az õ atyjaiknak családjaiban. A Thóla [fiai] erõs hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala. 3Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind fõemberek valának. 4És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és [sok] fiuk [is]. 5Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erõs hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestõl.

6Benjámin [fiai:] Bela, Béker és Jediáel, hárman. 7Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt fõember az õ nemzetségökben, erõs hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának. 8Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai. 9Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erõs hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának. 10Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár. 11Ezek mind Jédiáel fiai, családfõk, erõs hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra. 12Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.

13Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.

14Manasse fiai: Aszriel, kit szüle [az õ felesége.] Az õ ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját. 15Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak. 16Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem. 17Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt. 18Az õ huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát. 19Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.

20Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. 21Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. 22Efraim azért, az õ atyjok sokáig siratá õket, a kihez elmennek vala az õ atyjafiai, és õt vigasztalják vala. 23Beméne azért az õ feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az õ házában. 24Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felsõ Bethoront és Uzen-Seérát építé. 25Réfah is az õ fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán. 26Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma. 27Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.

28Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezõvárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezõvárosai, Sikem és ennek mezõvárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezõvárosokig; 29És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezõvárosai, Thaanák és ennek mezõvárosai, Megiddó és ennek mezõvárosai, Dór és ennek mezõvárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.

30Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az õ hugok. 31Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt. 32Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az õ hugokat. 33Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai. 34Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. 35Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál. 36Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra. 37Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. 38Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara. 39Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja. 40Ezek mind Áser fiai, családfõk, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az õ nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.Hungarian: Karoli

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page