yis·sā·p̄êr
Englishman's Concordance
yis·sā·p̄êr — 5 Occurrences

Genesis 16:10
HEB: זַרְעֵ֑ךְ וְלֹ֥א יִסָּפֵ֖ר מֵרֹֽב׃
NAS: many to count.
KJV: exceedingly, that it shall not be numbered for multitude.
INT: your descendants will be too to count many

Genesis 32:12
HEB: אֲשֶׁ֥ר לֹא־ יִסָּפֵ֖ר מֵרֹֽב׃
NAS: is too great to be numbered.'
KJV: of the sea, which cannot be numbered for multitude.
INT: which not cannot be numbered great

1 Kings 3:8
HEB: יִמָּנֶ֛ה וְלֹ֥א יִסָּפֵ֖ר מֵרֹֽב׃
NAS: many to be numbered or counted.
KJV: that cannot be numbered nor counted for multitude.
INT: to be numbered or counted many

Jeremiah 33:22
HEB: אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ יִסָּפֵר֙ צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם
NAS: cannot be counted and the sand
KJV: of heaven cannot be numbered, neither the sand
INT: after cannot be counted as the host of heaven

Hosea 1:10
HEB: יִמַּ֖ד וְלֹ֣א יִסָּפֵ֑ר וְֽ֠הָיָה בִּמְק֞וֹם
NAS: be measured or numbered; And in the place
KJV: which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, [that] in the place
INT: be measured cannot numbered become the place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5608
161 Occurrences


’ă·sap·pêr — 1 Occ.
’ă·sap·pə·rāh — 5 Occ.
’ă·sap·pə·ren·nāh — 1 Occ.
’es·pə·rêm — 1 Occ.
has·sō·p̄êr — 37 Occ.
hay·sup·par- — 2 Occ.
lə·sap·pêr — 3 Occ.
lis·pōr — 3 Occ.
mə·sap·pêr — 2 Occ.
mə·sap·pə·rîm — 2 Occ.
mis·sap·pêr — 1 Occ.
nə·sap·pêr — 1 Occ.
sā·p̄ar — 1 Occ.
sā·p̄ar·tāh — 1 Occ.
sap·pêr — 2 Occ.
sap·pə·rāh- — 1 Occ.
sap·pə·rū- — 4 Occ.
sə·p̄ā·rām — 1 Occ.
sə·p̄ar·tem — 1 Occ.
sip̄·rū — 2 Occ.
sip·par·tî — 2 Occ.
sip·pə·rū- — 4 Occ.
sō·p̄êr — 12 Occ.
sō·p̄ə·rê — 2 Occ.
sō·p̄ə·rîm — 3 Occ.
sō·wp̄·rîm — 1 Occ.
sup·par — 1 Occ.
tə·sap·pêr — 1 Occ.
tə·sap·pə·rū — 1 Occ.
tis·pə·rū — 1 Occ.
tis·pār- — 3 Occ.
ū·lə·sap·pêr — 1 Occ.
ū·nə·sap·pə·rāh — 1 Occ.
ū·sə·p̄ar·tem — 1 Occ.
ū·sə·p̄ōr — 1 Occ.
wa·’ă·sap·pêr — 1 Occ.
wa·’ă·sap·pê·rāh — 2 Occ.
way·yis·pə·rêm — 1 Occ.
way·yis·pōr — 2 Occ.
way·yis·sā·p̄ə·rū — 1 Occ.
wan·nə·sap·per- — 1 Occ.
wat·tə·sap·per- — 1 Occ.
way·sap·pêr — 11 Occ.
way·sap·pə·rāh — 1 Occ.
way·sap·pə·rū- — 3 Occ.
way·sap·pə·rūm — 2 Occ.
wə·sā·p̄ar — 1 Occ.
wə·sā·p̄ar·tā — 1 Occ.
wə·sā·p̄ə·rāh — 1 Occ.
wə·sō·w·p̄êr — 1 Occ.
wî·sap·pə·rū — 3 Occ.
yə·sap·pêr — 3 Occ.
yə·sap·pê·rū — 6 Occ.
yə·sup·par — 2 Occ.
yis·pə·rū- — 1 Occ.
yis·pō·wr — 2 Occ.
yis·sā·p̄êr — 5 Occ.
yis·sā·p̄ə·rū — 2 Occ.
Additional Entries
wə·sā·p̄ar — 1 Occ.
wə·sā·p̄ar·tā — 1 Occ.
wə·sā·p̄ə·rāh — 1 Occ.
wə·sō·w·p̄êr — 1 Occ.
wî·sap·pə·rū — 3 Occ.
yə·sap·pêr — 3 Occ.
yə·sap·pê·rū — 6 Occ.
yə·sup·par — 2 Occ.
yis·pə·rū- — 1 Occ.
yis·pō·wr — 2 Occ.
yis·sā·p̄ə·rū — 2 Occ.
bis·p̄ar- — 2 Occ.
sə·p̄ar — 1 Occ.
sip̄·ray·yā — 1 Occ.
wə·sip̄·rîn — 1 Occ.
has·sə·p̄ār — 1 Occ.
sə·p̄ā·rāh — 1 Occ.
bas·sə·p̄ā·rîm — 3 Occ.
bas·sê·p̄er — 15 Occ.
bə·sê·p̄er — 16 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page