yim·’as-
Englishman's Concordance
yim·’as- — 3 Occurrences

Job 8:20
HEB: אֵ֭ל לֹ֣א יִמְאַס־ תָּ֑ם וְלֹֽא־
NAS: God will not reject [a man of] integrity,
KJV: Behold, God will not cast away a perfect
INT: God Nor reject integrity Nor

Job 36:5
HEB: כַּ֭בִּיר וְלֹ֣א יִמְאָ֑ס כַּ֝בִּ֗יר כֹּ֣חַֽ
NAS: is mighty but does not despise [any]; [He is] mighty
KJV: [is] mighty, and despiseth not [any: he is] mighty
INT: is mighty does not despise mighty strength

Psalm 36:4
HEB: רָ֝֗ע לֹ֣א יִמְאָֽס׃
NAS: that is not good; He does not despise evil.
KJV: [that is] not good; he abhorreth not evil.
INT: evil does not despise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3988
75 Occurrences


’em·’as — 5 Occ.
hă·mā·’ōs — 1 Occ.
mā·’as — 5 Occ.
mā·’ā·sə·ḵem — 1 Occ.
mā·’as·tā — 4 Occ.
mā·’as·tāh — 2 Occ.
mā·’as·tî — 3 Occ.
mā·’ā·sū — 12 Occ.
mā·’ō·ws — 3 Occ.
mə·’ā·sām — 1 Occ.
mə·’as·tem — 3 Occ.
mə·’as·tî·ḵā — 1 Occ.
mə·’as·tî·hū — 1 Occ.
mə·’as·tîm — 1 Occ.
mə·’as·tîw — 1 Occ.
mō·w·’ês — 2 Occ.
mō·’e·seṯ — 2 Occ.
mā·’o·sām — 1 Occ.
nim·’ās — 2 Occ.
tim·’ās — 3 Occ.
tim·’ā·sū — 1 Occ.
ṯim·mā·’ês — 1 Occ.
ū·mā·’as·tî — 1 Occ.
way·yim·’as — 3 Occ.
way·yim·’ā·sə·ḵā — 2 Occ.
way·yim·’ā·sêm — 1 Occ.
way·yim·’ă·sū — 3 Occ.
way·yim·mā·’ês — 1 Occ.
wat·tim·’ās — 1 Occ.
wə·’em·’ā·sə·ḵā — 1 Occ.
yim·’as- — 3 Occ.
yim·’ā·sêm — 1 Occ.
yim·’ā·sūn — 1 Occ.
yim·mā·’ă·sū — 1 Occ.
Additional Entries
tim·’ā·sū — 1 Occ.
ṯim·mā·’ês — 1 Occ.
ū·mā·’as·tî — 1 Occ.
way·yim·’as — 3 Occ.
way·yim·’ā·sə·ḵā — 2 Occ.
way·yim·’ā·sêm — 1 Occ.
way·yim·’ă·sū — 3 Occ.
way·yim·mā·’ês — 1 Occ.
wat·tim·’ās — 1 Occ.
wə·’em·’ā·sə·ḵā — 1 Occ.
yim·’ā·sêm — 1 Occ.
yim·’ā·sūn — 1 Occ.
yim·mā·’ă·sū — 1 Occ.
ma·’ă·p̄êh — 1 Occ.
ma·’ă·p̄êl — 1 Occ.
ma’·pê·lə·yāh — 1 Occ.
mam·’e·reṯ — 3 Occ.
mam·’îr — 1 Occ.
bə·ma’·raḇ — 1 Occ.
ham·ma’·rāḇ — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page