wə·na·ḥal
Englishman's Concordance
wə·na·ḥal — 1 Occurrence

Psalm 36:8
HEB: מִדֶּ֣שֶׁן בֵּיתֶ֑ךָ וְנַ֖חַל עֲדָנֶ֣יךָ תַשְׁקֵֽם׃
NAS: them to drink of the river of Your delights.
KJV: and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.
INT: of the abundance of your house of the river of your delights drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5158
141 Occurrences


ban·nā·ḥal — 5 Occ.
ban·nə·ḥā·lîm — 2 Occ.
bə·na·ḥal- — 11 Occ.
bə·na·ḥă·lê — 1 Occ.
ḵan·na·ḥal — 1 Occ.
han·nā·ḥal — 22 Occ.
han·nə·ḥā·lîm — 4 Occ.
kə·na·ḥal — 3 Occ.
kin·ḥā·lîm — 1 Occ.
lan·nā·ḥal — 3 Occ.
lə·na·ḥal- — 3 Occ.
mê·han·na·ḥal — 1 Occ.
min·na·ḥal — 4 Occ.
min·na·ḥă·lê — 2 Occ.
nā·ḥal — 50 Occ.
na·ḥă·lāh — 2 Occ.
na·ḥă·la·yim — 1 Occ.
na·ḥă·lê — 6 Occ.
naḥ·lāh — 2 Occ.
nə·ḥā·le·hā — 1 Occ.
nə·ḥā·lîm — 4 Occ.
še·han·nə·ḥā·lîm — 1 Occ.
ū·ḵə·na·ḥal — 1 Occ.
ū·nə·ḥā·lîm — 2 Occ.
ū·ḇan·nə·ḥā·lîm — 2 Occ.
wā·nā·ḥal — 1 Occ.
ḇan·nā·ḥal — 2 Occ.
wə·han·na·ḥal — 1 Occ.
wə·na·ḥal — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lê — 1 Occ.
Additional Entries
naḥ·lāh — 2 Occ.
nə·ḥā·le·hā — 1 Occ.
nə·ḥā·lîm — 4 Occ.
še·han·nə·ḥā·lîm — 1 Occ.
ū·ḵə·na·ḥal — 1 Occ.
ū·nə·ḥā·lîm — 2 Occ.
ū·ḇan·nə·ḥā·lîm — 2 Occ.
wā·nā·ḥal — 1 Occ.
ḇan·nā·ḥal — 2 Occ.
wə·han·na·ḥal — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lê — 1 Occ.
ban·na·ḥă·lāh — 1 Occ.
bə·na·ḥă·lāh — 11 Occ.
bə·na·ḥă·laṯ — 2 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯām — 2 Occ.
bə·na·ḥă·laṯ·ḵem — 1 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯōw — 2 Occ.
han·na·ḥă·lāh — 1 Occ.
han·nə·ḥā·lōṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page