wə·’im·ṣū
Englishman's Concordance
wə·’im·ṣū — 3 Occurrences

Deuteronomy 31:6
HEB: חִזְק֣וּ וְאִמְצ֔וּ אַל־ תִּֽירְא֥וּ
NAS: Be strong and courageous, do not be afraid
KJV: Be strong and of a good courage, fear
INT: be strong and courageous not be afraid

Joshua 10:25
HEB: תֵּחָ֑תּוּ חִזְק֣וּ וְאִמְצ֔וּ כִּ֣י כָ֗כָה
NAS: Be strong and courageous, for thus
KJV: be strong and of good courage: for thus shall the LORD
INT: be dismayed be strong and courageous for thus

2 Chronicles 32:7
HEB: חִזְק֣וּ וְאִמְצ֔וּ אַל־ תִּֽירְא֣וּ
NAS: Be strong and courageous, do not fear
KJV: Be strong and courageous, be not afraid
INT: be strong and courageous not fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 553
41 Occurrences


’ă·’am·miṣ·ḵem — 1 Occ.
’ā·mə·ṣū — 3 Occ.
’am·mêṣ — 1 Occ.
’am·mê·ṣū — 1 Occ.
bə·’am·mə·ṣōw — 1 Occ.
hiṯ·’am·mêṣ — 2 Occ.
’im·maṣ·tā — 1 Occ.
’im·maṣ·tāh — 1 Occ.
’im·maṣ·tî·ḵā — 1 Occ.
mə·’am·meṣ- — 1 Occ.
miṯ·’am·me·ṣeṯ — 1 Occ.
ṯə·’am·mêṣ — 2 Occ.
ṯə·’am·mə·ṣen·nū — 1 Occ.
way·ye·’em·ṣū — 1 Occ.
way·yiṯ·’am·mə·ṣū — 1 Occ.
wat·tə·’am·mêṣ — 1 Occ.
way·’am·mêṣ — 2 Occ.
way·’am·mə·ṣū — 1 Occ.
way·’am·mə·ṣu·hū — 1 Occ.
wə·’am·mə·ṣê·hū — 1 Occ.
we·’ĕ·māṣ — 8 Occ.
wə·’im·mêṣ — 1 Occ.
wə·’im·ṣū — 3 Occ.
wə·ya·’ă·mêṣ — 2 Occ.
yə·’am·mêṣ — 1 Occ.
ye·’ĕ·māṣ — 1 Occ.
Additional Entries
ṯə·’am·mə·ṣen·nū — 1 Occ.
way·ye·’em·ṣū — 1 Occ.
way·yiṯ·’am·mə·ṣū — 1 Occ.
wat·tə·’am·mêṣ — 1 Occ.
way·’am·mêṣ — 2 Occ.
way·’am·mə·ṣū — 1 Occ.
way·’am·mə·ṣu·hū — 1 Occ.
wə·’am·mə·ṣê·hū — 1 Occ.
we·’ĕ·māṣ — 8 Occ.
wə·’im·mêṣ — 1 Occ.
wə·ya·’ă·mêṣ — 2 Occ.
yə·’am·mêṣ — 1 Occ.
ye·’ĕ·māṣ — 1 Occ.
’ă·muṣ·ṣîm — 1 Occ.
wə·hā·’ă·muṣ·ṣîm — 1 Occ.
’ō·meṣ — 1 Occ.
’am·ṣāh — 1 Occ.
’am·ṣî — 2 Occ.
’ă·maṣ·yāh — 9 Occ.
’ă·maṣ·yā·hū — 26 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page