bā·ḥā·rə·tî
Englishman's Concordance
bā·ḥā·rə·tî — 2 Occurrences

1 Kings 11:13
HEB: יְרוּשָׁלִַ֖ם אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרְתִּי׃
NAS: of Jerusalem which I have chosen.
KJV: sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.
INT: of Jerusalem which have chosen

Isaiah 43:10
HEB: וְעַבְדִּ֖י אֲשֶׁ֣ר בָּחָ֑רְתִּי לְמַ֣עַן תֵּ֠דְעוּ
NAS: whom I have chosen, So that you may know
KJV: and my servant whom I have chosen: that ye may know
INT: and my servant whom have chosen that you may know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 977
152 Occurrences


bā·ḥar — 17 Occ.
bā·ḥā·rə·tā — 1 Occ.
bā·ḥā·rə·tî — 2 Occ.
bā·ḥar·tā — 6 Occ.
bā·ḥar·tî — 10 Occ.
bā·ḥā·rū — 5 Occ.
bā·ḥūr — 1 Occ.
bə·ḥar- — 3 Occ.
bə·ḥar·tem — 6 Occ.
bə·ḥar·tî·ḵā — 3 Occ.
bā·ḥo·rî — 1 Occ.
’e·ḇă·ḥar — 1 Occ.
’eḇ·ḥar- — 2 Occ.
’eḇ·ḥă·rāh — 2 Occ.
’eḇ·ḥā·rê·hū — 2 Occ.
hab·bō·ḥêr — 1 Occ.
niḇ·ḥār — 5 Occ.
niḇ·ḥă·rāh- — 1 Occ.
niḇ·ḥār — 1 Occ.
tiḇ·ḥar — 4 Occ.
ū·ḇā·ḥar — 3 Occ.
ū·ḇā·ḥar·tā — 1 Occ.
ū·ḇā·ḥar·tî — 1 Occ.
ū·ḇā·ḥă·rū — 1 Occ.
ū·ḇā·ḥōr — 3 Occ.
ḇā·ḥar — 5 Occ.
ḇā·ḥā·rə·tî — 2 Occ.
ḇā·ḥar·tî — 5 Occ.
ḇā·ḥā·rū — 1 Occ.
wā·’eḇ·ḥar — 3 Occ.
way·yiḇ·ḥar- — 14 Occ.
way·yiḇ·ḥā·re·kā — 1 Occ.
wat·tiḇ·ḥar — 1 Occ.
wə·niḇ·ḥar — 1 Occ.
wə·ṯiḇ·ḥar — 1 Occ.
wə·yiḇ·ḥă·rū — 1 Occ.
ḇō·ḥêr — 1 Occ.
yə·ḥub·bar — 1 Occ.
yiḇ·ḥar- — 32 Occ.
Additional Entries
ḇə·ḥan·tā·nū — 1 Occ.
wə·yib·bā·ḥă·nū — 1 Occ.
ḇō·ḥan — 1 Occ.
yib·bā·ḥên — 1 Occ.
yiḇ·ḥān — 1 Occ.
yiḇ·ḥă·nū — 1 Occ.
wā·ḇa·ḥan — 1 Occ.
bō·ḥan — 1 Occ.
bā·ḥar — 17 Occ.
bā·ḥā·rə·tā — 1 Occ.
bā·ḥar·tā — 6 Occ.
bā·ḥar·tî — 10 Occ.
bā·ḥā·rū — 5 Occ.
bā·ḥūr — 1 Occ.
bə·ḥar- — 3 Occ.
bə·ḥar·tem — 6 Occ.
bə·ḥar·tî·ḵā — 3 Occ.
bā·ḥo·rî — 1 Occ.
’e·ḇă·ḥar — 1 Occ.
’eḇ·ḥar- — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page