ὑπακούετε
Englishman's Concordance
ὑπακούετε (hypakouete) — 5 Occurrences

Romans 6:16 V-PIA-2P
GRK: ἐστε ᾧ ὑπακούετε ἤτοι ἁμαρτίας
NAS: of the one whom you obey, either
KJV: ye are to whom ye obey; whether of sin
INT: you are to him whom you obey whether of sin

Ephesians 6:1 V-PMA-2P
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
NAS: Children, obey your parents
KJV: Children, obey your parents
INT: Children obey the parents

Ephesians 6:5 V-PMA-2P
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κατὰ
NAS: Slaves, be obedient to those
KJV: Servants, be obedient to them that are [your] masters
INT: slaves obey the according to

Colossians 3:20 V-PMA-2P
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν
NAS: Children, be obedient to your parents
KJV: Children, obey [your] parents in
INT: Children obey the parents

Colossians 3:22 V-PMA-2P
GRK: Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα
NAS: in all things obey those
KJV: Servants, obey in all things
INT: Slaves obey in all things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page