τρίτου
Englishman's Concordance
τρίτου (tritou) — 3 Occurrences

Matthew 26:44 Adj-GNS
GRK: προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν
NAS: and prayed a third time, saying
KJV: and prayed the third time, saying
INT: he prayed for [the] third time the same

2 Corinthians 12:2 Adj-GMS
GRK: τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ
NAS: was caught up to the third heaven.
KJV: caught up to the third heaven.
INT: such a one to [the] third heaven

Revelation 6:5 Adj-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος
NAS: I heard the third living creature
KJV: seal, I heard the third beast say,
INT: I heard the third living creature saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page