886. ἀχειροποίητος (acheiropoiétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 886. ἀχειροποίητος (acheiropoiétos) — 3 Occurrences

Mark 14:58 Adj-AMS
GRK: ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω
NAS: another made without hands.'
KJV: another made without hands.
INT: days another not made with hands I will build

2 Corinthians 5:1 Adj-AFS
GRK: ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν
NAS: a house not made with hands, eternal
KJV: an house not made with hands, eternal
INT: we have a house not made with hands eternal in

Colossians 2:11 Adj-DFS
GRK: περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ
NAS: with a circumcision made without hands, in the removal
KJV: with the circumcision made without hands, in
INT: you were circumcised with circumcision not made by hand in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page