5546. Χριστιανός (Christianos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5546. Χριστιανός (Christianos) — 3 Occurrences

Acts 11:26 N-AMP
GRK: τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
NAS: called Christians in Antioch.
KJV: were called Christians first
INT: the disciples Christians

Acts 26:28 N-AMS
GRK: με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι
NAS: me to become a Christian.
KJV: me to be a Christian.
INT: me you persuade a Christian to become

1 Peter 4:16 N-NMS
GRK: δὲ ὡς Χριστιανός μὴ αἰσχυνέσθω
NAS: but if [anyone suffers] as a Christian, he is not to be ashamed,
KJV: [any man suffer] as a Christian, let him
INT: however as a Christian not let him be ashamed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page