5543. χρηστός (chréstos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5543. χρηστός (chréstos) — 7 Occurrences

Matthew 11:30 Adj-NMS
GRK: ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ
NAS: For My yoke is easy and My burden
KJV: my yoke [is] easy, and my
INT: yoke of me easy and the

Luke 5:39 Adj-NMS
GRK: Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν
NAS: The old is good [enough].'
KJV: The old is better.
INT: the old better is

Luke 6:35 Adj-NMS
GRK: ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ
NAS: for He Himself is kind to ungrateful
KJV: he is kind unto the unthankful
INT: for he kind is to

Romans 2:4 Adj-NNS
GRK: ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ
NAS: not knowing that the kindness of God
KJV: that the goodness of God
INT: that the kindness of God

1 Corinthians 15:33 Adj-ANP
GRK: φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί
NAS: company corrupts good morals.
KJV: communications corrupt good manners.
INT: corrupts character good companionships bad

Ephesians 4:32 Adj-NMP
GRK: εἰς ἀλλήλους χρηστοί εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι
NAS: Be kind to one another,
KJV: be ye kind one to another,
INT: to one another kind tender-hearted forgiving

1 Peter 2:3 Adj-NMS
GRK: ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος
NAS: you have tasted the kindness of the Lord.
KJV: that the Lord [is] gracious.
INT: you did taste that [is] good the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page