5244. ὑπερήφανος (huperephanos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5244. ὑπερήφανος (huperephanos) — 5 Occurrences

Luke 1:51 Adj-AMP
GRK: αὐτοῦ διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας
NAS: He has scattered [those who were] proud in the thoughts
KJV: he hath scattered the proud in the imagination
INT: of him he has scattered [the] proud in [the] thought of heart

Romans 1:30 Adj-AMP
GRK: θεοστυγεῖς ὑβριστάς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς
NAS: insolent, arrogant, boastful,
KJV: despiteful, proud, boasters,
INT: hateful to God insolent arrogant boastful inventors

2 Timothy 3:2 Adj-NMP
GRK: φιλάργυροι ἀλαζόνες ὑπερήφανοι βλάσφημοι γονεῦσιν
NAS: boastful, arrogant, revilers,
KJV: boasters, proud, blasphemers,
INT: lovers of money vaunting proud evil speakers to parents

James 4:6 Adj-DMP
GRK: Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς
NAS: IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES
KJV: God resisteth the proud, but giveth
INT: God [the] proud sets himself against to lowly

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς
NAS: IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES
KJV: God resisteth the proud, and giveth
INT: God [the] proud sets himself against to [the] humble

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page