5084. τήρησις (térésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5084. τήρησις (térésis) — 3 Occurrences

Acts 4:3 N-AFS
GRK: ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν
NAS: on them and put them in jail until
KJV: put [them] in hold unto the next day:
INT: put [them] in hold until the

Acts 5:18 N-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ
NAS: and put them in a public jail.
KJV: in the common prison.
INT: them in [the] jail public

1 Corinthians 7:19 N-NFS
GRK: ἐστιν ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ
NAS: is nothing, but [what matters is] the keeping of the commandments
KJV: but the keeping of the commandments
INT: is but keeping [the] commandments of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page