504. ἄνυδρος (anudros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 504. ἄνυδρος (anudros) — 4 Occurrences

Matthew 12:43 Adj-GMP
GRK: διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν
NAS: through waterless places
KJV: he walketh through dry places, seeking
INT: it goes through waterless places seeking

Luke 11:24 Adj-GMP
GRK: διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν
NAS: through waterless places
KJV: he walketh through dry places, seeking
INT: it goes through waterless places seeking

2 Peter 2:17 Adj-NFP
GRK: εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι
NAS: are springs without water and mists
KJV: wells without water, clouds
INT: are fountains without water and clouds

Jude 1:12 Adj-NFP
GRK: ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων
NAS: clouds without water, carried along
KJV: clouds [they are] without water, carried about
INT: shepherding clouds without water by winds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page