4933. συντηρέω (suntéreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4933. συντηρέω (suntéreó) — 3 Occurrences

Matthew 9:17 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται
NAS: wineskins, and both are preserved.
KJV: and both are preserved.
INT: and both are preserved together

Mark 6:20 V-IIA-3S
GRK: ἅγιον καὶ συνετήρει αὐτόν καὶ
NAS: man, and he kept him safe. And when he heard
KJV: an holy, and observed him; and
INT: holy and kept safe him and

Luke 2:19 V-IIA-3S
GRK: Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα
NAS: But Mary treasured all these
KJV: But Mary kept all these things,
INT: Mary all was treasuring up the sayings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page