4722. στέγω (stegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4722. στέγω (stegó) — 4 Occurrences

1 Corinthians 9:12 V-PIA-1P
GRK: ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή
NAS: right, but we endure all things
KJV: power; but suffer all things, lest
INT: but all things we bear that not

1 Corinthians 13:7 V-PIA-3S
GRK: πάντα στέγει πάντα πιστεύει
NAS: bears all things,
KJV: Beareth all things, believeth
INT: all things bears all things believes

1 Thessalonians 3:1 V-PPA-NMP
GRK: Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι
NAS: Therefore when we could endure [it] no longer,
KJV: no longer forbear, we thought it good
INT: Therefore no longer enduring we thought good to be left

1 Thessalonians 3:5 V-PPA-NMS
GRK: κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς
NAS: reason, when I could endure [it] no longer,
KJV: could no longer forbear, I sent to
INT: I also no longer enduring sent in order

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page