441. ἀνθρωπάρεσκος (anthrópareskos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 441. ἀνθρωπάρεσκος (anthrópareskos) — 2 Occurrences

Ephesians 6:6 Adj-NMP
GRK: ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ' ὡς
NAS: of eyeservice, as men-pleasers, but as slaves
KJV: eyeservice, as menpleasers; but as
INT: eye-service as men-pleasers but as

Colossians 3:22 Adj-NMP
GRK: ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ' ἐν
NAS: not with external service, as those who [merely] please men, but with sincerity
KJV: eyeservice, as menpleasers; but in
INT: eye-services as men-pleasers but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page