4295. πρόκειμαι (prokeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4295. πρόκειμαι (prokeimai) — 5 Occurrences

2 Corinthians 8:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ προθυμία πρόκειται καθὸ ἐὰν
NAS: the readiness is present, it is acceptable
KJV: if there be first a willing mind,
INT: the readiness is present as if

Hebrews 6:18 V-PPM/P-GFS
GRK: κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος
NAS: of the hope set before us.
KJV: upon the hope set before us:
INT: to lay hold on the set before [us] hope

Hebrews 12:1 V-PPM/P-AMS
GRK: τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα
NAS: the race that is set before us,
KJV: the race that is set before us,
INT: we should run the lying before us race

Hebrews 12:2 V-PPM/P-GFS
GRK: ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς
NAS: for the joy set before Him endured
KJV: the joy that was set before him
INT: in view of the lying before him joy

Jude 1:7 V-PIM/P-3P
GRK: σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς
NAS: flesh, are exhibited as an example
KJV: flesh, are set forth for an example,
INT: flesh other are set forth as an example of fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page