4260. προβαίνω (probainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4260. προβαίνω (probainó) — 5 Occurrences

Matthew 4:21 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν
NAS: Going on from there He saw
KJV: And going on from thence, he saw
INT: And having gone on from there he saw

Mark 1:19 V-APA-NMS
GRK: Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν
NAS: Going on a little farther,
KJV: a little further thence,
INT: And having gone on a little he saw

Luke 1:7 V-RPA-NMP
GRK: καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς
NAS: and they were both advanced in years.
KJV: were [now] well stricken in
INT: and both advanced in the

Luke 1:18 V-RPA-NFS
GRK: γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς
NAS: and my wife is advanced in years.
KJV: my wife well stricken in years.
INT: wife of me [is] advanced in the

Luke 2:36 V-RPA-NFS
GRK: Ἀσήρ αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις
NAS: of Asher. She was advanced in years
INT: of Asher she was advanced in years

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page