3927. παρεπίδημος (parepidémos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3927. παρεπίδημος (parepidémos) — 3 Occurrences

Hebrews 11:13 Adj-NMP
GRK: ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ
NAS: that they were strangers and exiles on the earth.
KJV: strangers and pilgrims on the earth.
INT: strangers and exiles they are on

1 Peter 1:1 Adj-DMP
GRK: Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου
NAS: Christ, To those who reside as aliens, scattered throughout
KJV: Christ, to the strangers scattered
INT: Christ to [the] elect exiles of [the] dispersion of Pontus

1 Peter 2:11 Adj-AMP
GRK: παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν
NAS: you as aliens and strangers to abstain
KJV: and pilgrims, abstain from
INT: strangers and exiles to abstain from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page