3807. παιδαγωγός (paidagógos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3807. παιδαγωγός (paidagógos) — 3 Occurrences

1 Corinthians 4:15 N-AMP
GRK: γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν
NAS: countless tutors in Christ,
KJV: ten thousand instructors in
INT: indeed ten thousand tutors you should have in

Galatians 3:24 N-NMS
GRK: ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν
NAS: has become our tutor [to lead us] to Christ,
KJV: our schoolmaster [to bring us] unto
INT: the law tutor of us has been

Galatians 3:25 N-AMS
GRK: οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν
NAS: we are no longer under a tutor.
KJV: no longer under a schoolmaster.
INT: no longer under a tutor we are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page