3806. πάθος (pathos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3806. πάθος (pathos) — 3 Occurrences

Romans 1:26 N-ANP
GRK: θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας αἵ
NAS: to degrading passions; for their women
KJV: unto vile affections: for even
INT: God to passions of dishonor

Colossians 3:5 N-ANS
GRK: πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν
NAS: impurity, passion, evil
KJV: uncleanness, inordinate affection, evil
INT: sexual immorality uncleanness passion desire evil

1 Thessalonians 4:5 N-DNS
GRK: μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ
NAS: not in lustful passion, like
KJV: Not in the lust of concupiscence, even
INT: not in passion of lust even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page