3429. μοιχάω (moichaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3429. μοιχάω (moichaó) — 5 Occurrences

Matthew 5:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
NAS: a divorced woman commits adultery.
KJV: her to commit adultery: and
INT: her who is divorced shall marry commits adultery

Matthew 19:9 V-PIM/P-3S
GRK: γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται καὶ ὁ
NAS: another woman commits adultery.
KJV: another, committeth adultery: and
INT: shall marry another commits adultery and he who

Matthew 19:9 V-PI-3S
GRK: ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
KJV: is put away doth commit adultery.
INT: her [that is] put away marries commits adultery

Mark 10:11 V-PIM/P-3S
GRK: γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν
NAS: another woman commits adultery against
KJV: another, committeth adultery against
INT: should marry another commits adultery against her

Mark 10:12 V-PIM/P-3S
GRK: γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται
NAS: she is committing adultery.
KJV: to another, she committeth adultery.
INT: [and] be married to another she commits adultery

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page