3353. μέτοχος (metochos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3353. μέτοχος (metochos) — 6 Occurrences

Luke 5:7 Adj-DMP
GRK: κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ
NAS: they signaled to their partners in the other
KJV: they beckoned unto [their] partners, which
INT: they beckoned to the partners in the

Hebrews 1:9 Adj-AMP
GRK: παρὰ τοὺς μετόχους σου
NAS: OF GLADNESS ABOVE YOUR COMPANIONS.
KJV: above thy fellows.
INT: above the companions of you

Hebrews 3:1 Adj-NMP
GRK: κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι κατανοήσατε τὸν
NAS: brethren, partakers of a heavenly
KJV: brethren, partakers of the heavenly
INT: of [the] calling heavenly partakers consider the

Hebrews 3:14 Adj-NMP
GRK: μέτοχοι γὰρ τοῦ
NAS: For we have become partakers of Christ,
KJV: we are made partakers of Christ,
INT: partakers indeed

Hebrews 6:4 Adj-AMP
GRK: ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος
NAS: and have been made partakers of the Holy
KJV: were made partakers of the Holy
INT: heavenly and partakers having become of [the] Spirit

Hebrews 12:8 Adj-NMP
GRK: παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες
NAS: have become partakers, then
KJV: all are partakers, then are ye
INT: discipline of which partakers have become all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page