3346. μετατίθημι (metatithemi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3346. μετατίθημι (metatithemi) — 6 Occurrences

Acts 7:16 V-AIP-3P
GRK: καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ
NAS: [From there] they were removed to Shechem
KJV: And were carried over into Sychem,
INT: and were carried over to Shechem

Galatians 1:6 V-PIM/P-2P
GRK: οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ
NAS: quickly deserting Him who called
KJV: so soon removed from him that called
INT: thus quickly you are being changed from the [one]

Hebrews 7:12 V-PPM/P-GFS
GRK: μετατιθεμένης γὰρ τῆς
NAS: For when the priesthood is changed, of necessity
KJV: the priesthood being changed, there is made
INT: being changed indeed the

Hebrews 11:5 V-AIP-3S
GRK: Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ
NAS: Enoch was taken up so that he would not see
KJV: Enoch was translated that he should
INT: By faith Enoch was taken up not

Hebrews 11:5 V-AIA-3S
GRK: ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ
NAS: GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness
KJV: because God had translated him: for
INT: was found because took up him

Jude 1:4 V-PPA-NMP
GRK: ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν
NAS: ungodly persons who turn the grace
KJV: ungodly men, turning the grace
INT: of us grace changing into sensuality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page