3184. μεθύω (methuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3184. μεθύω (methuó) — 6 Occurrences

Matthew 24:49 V-PPA-GMP
GRK: μετὰ τῶν μεθυόντων
NAS: and eat and drink with drunkards;
KJV: drink with the drunken;
INT: with the drunkards

John 2:10 V-ASP-3P
GRK: καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω
NAS: and when [the people] have drunk freely, [then he serves] the poorer
KJV: when men have well drunk, then
INT: and when they might have drunk freely the inferior

Acts 2:15 V-PIA-3P
GRK: ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν ἔστιν γὰρ
NAS: For these men are not drunk, as you suppose,
KJV: are not drunken, as ye
INT: take it these are drunkards it is indeed

1 Corinthians 11:21 V-PIA-3S
GRK: ὃς δὲ μεθύει
NAS: is hungry and another is drunk.
KJV: and another is drunken.
INT: one moreover is drunke

1 Thessalonians 5:7 V-PIA-3P
GRK: μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
NAS: who get drunk get drunk at night.
KJV: they that be drunken are drunken in the night.
INT: are drunkards by night get drunk

Revelation 17:6 V-PPA-AFS
GRK: τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ
NAS: the woman drunk with the blood
KJV: I saw the woman drunken with the blood
INT: the woman drunk with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page