3148. μάστιξ (mastix)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3148. μάστιξ (mastix) — 6 Occurrences

Mark 3:10 N-AFP
GRK: ὅσοι εἶχον μάστιγας
NAS: had afflictions pressed around
KJV: as many as had plagues.
INT: as many as had diseases

Mark 5:29 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς μάστιγος
NAS: that she was healed of her affliction.
KJV: she was healed of that plague.
INT: from the affliction

Mark 5:34 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς μάστιγός σου
NAS: and be healed of your affliction.
KJV: of thy plague.
INT: from the affliction of you

Luke 7:21 N-GFP
GRK: νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων
NAS: [people] of diseases and afflictions and evil
KJV: and plagues, and
INT: diseases and afflictions and spirits

Acts 22:24 N-DFP
GRK: παρεμβολήν εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν
NAS: that he should be examined by scourging so
KJV: should be examined by scourging; that
INT: barracks having directed by flogging to be examined him

Hebrews 11:36 N-GFP
GRK: ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον
NAS: mockings and scourgings, yes,
KJV: and scourgings, yea,
INT: of mockings and of scourgings trial received

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page