3036. λιθοβολέω (lithoboleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3036. λιθοβολέω (lithoboleó) — 7 Occurrences

Matthew 21:35 V-AIP-3P
GRK: ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν
NAS: another, and stoned a third.
KJV: another, and stoned another.
INT: one moreover they stoned

Matthew 23:37 V-PPA-NFS
GRK: προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
NAS: the prophets and stones those
KJV: and stonest them which are sent
INT: prophets and stone those who have been sent

Luke 13:34 V-PPA-NFS
GRK: προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
NAS: the prophets and stones those
KJV: and stonest them that are sent
INT: prophets and stone those who have been sent

Acts 7:58 V-IIA-3P
GRK: τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν καὶ οἱ
NAS: him out of the city, they [began] stoning [him]; and the witnesses
KJV: the city, and stoned [him]: and
INT: the city they stoned [him] And the

Acts 7:59 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον
NAS: They went on stoning Stephen
KJV: And they stoned Stephen, calling upon
INT: And they stoned Stephen

Acts 14:5 V-ANA
GRK: ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς
NAS: to mistreat and to stone them,
KJV: and to stone them,
INT: to mistreat and to stone them

Hebrews 12:20 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ὄρους λιθοβοληθήσεται
NAS: THE MOUNTAIN, IT WILL BE STONED.
KJV: the mountain, it shall be stoned, or
INT: the mountain it will be stoned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page