2944. κυκλόω (kukloó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2944. κυκλόω (kukloó) — 5 Occurrences

Luke 21:20 V-PPM/P-AFS
GRK: δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων
NAS: Jerusalem surrounded by armies,
KJV: Jerusalem compassed with
INT: moreover you see being encircled with armies

John 10:24 V-AIA-3P
GRK: ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν
NAS: then gathered around Him, and were saying
KJV: came the Jews round about him, and
INT: Encircled therefore him

Acts 14:20 V-APA-GMP
GRK: κυκλωσάντων δὲ τῶν
NAS: But while the disciples stood around him, he got
KJV: as the disciples stood round about him,
INT: having surrounded however the

Hebrews 11:30 V-APP-NNP
GRK: Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ
NAS: fell down after they had been encircled for seven
KJV: fell down, after they were compassed about
INT: of Jericho fell having been encircled for seven

Revelation 20:9 V-AIA-3P
GRK: γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν
KJV: of the saints about, and
INT: earth and encircled the camp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page