2821. κλῆσις (klésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2821. κλῆσις (klésis) — 11 Occurrences

Romans 11:29 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ
NAS: for the gifts and the calling of God
KJV: and calling of God
INT: and the calling of God

1 Corinthians 1:26 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί
NAS: For consider your calling, brethren,
KJV: your calling, brethren,
INT: indeed the calling of you brothers

1 Corinthians 7:20 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη
NAS: must remain in that condition in which
KJV: the same calling wherein
INT: in the calling in which he was called

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ τίς
NAS: is the hope of His calling, what
KJV: the hope of his calling, and what
INT: hope of the calling of him what

Ephesians 4:1 N-GFS
GRK: περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
NAS: in a manner worthy of the calling with which
KJV: worthy of the vocation wherewith
INT: to walk of the calling in which you were called

Ephesians 4:4 N-GFS
GRK: ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν
NAS: in one hope of your calling;
KJV: hope of your calling;
INT: hope of the calling of you

Philippians 3:14 N-GFS
GRK: τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ
NAS: of the upward call of God
KJV: of the high calling of God
INT: of the on high calling of God

2 Thessalonians 1:11 N-GFS
GRK: ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς
NAS: will count you worthy of your calling, and fulfill
KJV: worthy of [this] calling, and
INT: might count worthy of the calling of the God

2 Timothy 1:9 N-DFS
GRK: καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ
NAS: us with a holy calling, not according
KJV: [us] with an holy calling, not
INT: and having called [us] with a calling holy not

Hebrews 3:1 N-GFS
GRK: ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι
NAS: of a heavenly calling, consider
KJV: of the heavenly calling, consider
INT: brothers holy of [the] calling heavenly partakers

2 Peter 1:10 N-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν
NAS: certain about His calling and choosing
KJV: to make your calling and election
INT: your calling and election

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page