2760. κεντυρίων (kenturión)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2760. κεντυρίων (kenturión) — 3 Occurrences

Mark 15:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς
NAS: When the centurion, who was standing
KJV: And when the centurion, which stood
INT: moreover the centurion who stood by

Mark 15:44 N-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν
NAS: and summoning the centurion, he questioned
KJV: calling [unto him] the centurion, he asked
INT: having called to [him] the centurion he questioned him

Mark 15:45 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ
NAS: And ascertaining this from the centurion, he granted
KJV: [it] of the centurion, he gave
INT: from the centurion he granted the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page