2759. κέντρον (kentron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2759. κέντρον (kentron) — 5 Occurrences

Acts 9:5 Noun-ANP
GRK: σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
KJV: to kick against the pricks.
INT: for you against [the] goads to kick

Acts 26:14 N-ANP
GRK: σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν
NAS: for you to kick against the goads.'
KJV: to kick against the pricks.
INT: for you against goads to kick

1 Corinthians 15:55 N-NNS
GRK: θάνατε τὸ κέντρον
NAS: O DEATH, WHERE IS YOUR STING?
KJV: where [is] thy sting? O grave, where
INT: O death the sting

1 Corinthians 15:56 N-NNS
GRK: τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου
NAS: The sting of death is sin,
KJV: The sting of death [is] sin;
INT: and [the] sting of death [is]

Revelation 9:10 N-ANP
GRK: σκορπίοις καὶ κέντρα καὶ ἐν
NAS: scorpions, and stings; and in their tails
KJV: and there were stings in their
INT: scorpions and stings and in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page