242. ἅλλομαι (hallomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 242. ἅλλομαι (hallomai) — 3 Occurrences

John 4:14 V-PPM/P-GNS
GRK: πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν
NAS: of water springing up to eternal
KJV: of water springing up into
INT: a spring of water springing up into life

Acts 3:8 V-PPM/P-NMS
GRK: περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν
NAS: with them, walking and leaping and praising
KJV: walking, and leaping, and praising
INT: walking and leaping and praising

Acts 14:10 V-AIM-3S
GRK: ὀρθός καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει
NAS: on your feet. And he leaped up and [began] to walk.
KJV: feet. And he leaped and walked.
INT: upright And he sprang up and walked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page