2302. θέατρον (theatron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2302. θέατρον (theatron) — 3 Occurrences

Acts 19:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες Γαῖον
NAS: with one accord into the theater, dragging along
KJV: with one accord into the theatre.
INT: to the theatre having seized with [them] Gaius

Acts 19:31 N-ANS
GRK: εἰς τὸ θέατρον
NAS: him not to venture into the theater.
KJV: himself into the theatre.
INT: into the theatre

1 Corinthians 4:9 N-NNS
GRK: ἐπιθανατίους ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ
NAS: we have become a spectacle to the world,
KJV: we are made a spectacle unto the world,
INT: appointed to death that a spectacle we became to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page