2155. εὔσπλαγχνος (eusplagchnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2155. εὔσπλαγχνος (eusplagchnos) — 2 Occurrences

Ephesians 4:32 Adj-NMP
GRK: ἀλλήλους χρηστοί εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
NAS: to one another, tender-hearted, forgiving
KJV: one to another, tenderhearted, forgiving
INT: one another kind tender-hearted forgiving each other

1 Peter 3:8 Adj-NMP
GRK: συμπαθεῖς φιλάδελφοι εὔσπλαγχνοι ταπεινόφρονες
NAS: brotherly, kindhearted, and humble in spirit;
KJV: love as brethren, [be] pitiful, [be] courteous:
INT: sympathizing loving the brothers tender hearted humble

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page