1397. δουλεία (douleia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1397. δουλεία (douleia) — 5 Occurrences

Romans 8:15 N-GFS
GRK: ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς
NAS: a spirit of slavery leading
KJV: the spirit of bondage again
INT: you received a spirit of bondage again unto

Romans 8:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς
NAS: will be set free from its slavery to corruption
KJV: from the bondage of corruption
INT: from the bondage of decay

Galatians 4:24 N-AFS
GRK: Σινά εἰς δουλείαν γεννῶσα ἥτις
NAS: bearing children who are to be slaves; she is Hagar.
KJV: which gendereth to bondage, which is
INT: Sinai to bondage bringing forth which

Galatians 5:1 N-GFS
GRK: πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε
NAS: again to a yoke of slavery.
KJV: again with the yoke of bondage.
INT: again in a yoke of bondage be held

Hebrews 2:15 N-GFS
GRK: ἔνοχοι ἦσαν δουλείας
NAS: were subject to slavery all
KJV: their lifetime subject to bondage.
INT: were subject were to bondage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page