1362. διπλοῦς (diplous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1362. διπλοῦς (diplous) — 4 Occurrences

Matthew 23:15 Adj-AMS-C
GRK: υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν
NAS: one, you make him twice as much a son
KJV: him twofold more the child
INT: a son of hell twofold more than yourselves

1 Timothy 5:17 Adj-GFS
GRK: προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν
NAS: are to be considered worthy of double honor,
KJV: be counted worthy of double honour,
INT: who take the lead elders of double honor let be counted worthy

Revelation 18:6 Adj-ANP
GRK: διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ
NAS: mix twice as much for her.
KJV: unto her double according to
INT: double you to her double according to the

Revelation 18:6 Adj-ANS
GRK: κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν
KJV: fill to her double.
INT: mix you to her double

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page