1339. διΐστημι (diistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1339. διΐστημι (diistémi) — 3 Occurrences

Luke 22:59 V-APA-GFS
GRK: καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας
NAS: an hour had passed, another man
KJV: And about the space of one hour
INT: And having elapsed about hour

Luke 24:51 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν
NAS: He was blessing them, He parted from them and was carried up into heaven.
KJV: blessed them, he was parted from them,
INT: he them he was separated from them

Acts 27:28 V-APA-NMP
GRK: βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν
NAS: and a little farther on they took
KJV: and when they had gone a little further,
INT: a little moreover having gone farther and again

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page