1318. διδακτός (didaktos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1318. διδακτός (didaktos) — 3 Occurrences

John 6:45 Adj-NMP
GRK: ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ πᾶς
NAS: AND THEY SHALL ALL BE TAUGHT OF GOD.'
KJV: all taught of God.
INT: they will be all taught of God Everyone

1 Corinthians 2:13 Adj-DMP
GRK: οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
NAS: not in words taught by human
KJV: wisdom teacheth, but
INT: not in taught of human wisdom

1 Corinthians 2:13 Adj-DMP
GRK: ἀλλ' ἐν διδακτοῖς πνεύματος πνευματικοῖς
NAS: wisdom, but in those taught by the Spirit,
INT: but in [those] taught of [the] Spirit by spiritual [means]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page