1290. διασπορά (diaspora)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1290. διασπορά (diaspora) — 3 Occurrences

John 7:35 N-AFS
GRK: εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων
NAS: to go to the Dispersion among the Greeks,
KJV: unto the dispersed among the Gentiles,
INT: to the dispersion among the Greeks

James 1:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν
NAS: who are dispersed abroad: Greetings.
KJV: which are scattered abroad, greeting.
INT: in the dispersion greeting

1 Peter 1:1 N-GFS
GRK: ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου Γαλατίας
NAS: To those who reside as aliens, scattered throughout Pontus,
KJV: to the strangers scattered throughout Pontus,
INT: to [the] elect exiles of [the] dispersion of Pontus of Galatia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page