1284. διαῤῥήσσω (diarréssó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1284. διαῤῥήσσω (diarréssó) — 5 Occurrences

Matthew 26:65 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια
NAS: the high priest tore his robes
KJV: Then the high priest rent his clothes,
INT: the high priest tears the garments

Mark 14:63 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας
NAS: Tearing his clothes, the high priest
KJV: Then the high priest rent his clothes,
INT: moreover [the] high priest having torn the garments

Luke 5:6 V-IIM/P-3S
GRK: ἰχθύων πολύ διερρήσσετο δὲ τὰ
NAS: and their nets [began] to break;
KJV: their net brake.
INT: of fishes great was breaking moreover the

Luke 8:29 V-PPA-NMS
GRK: φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ
NAS: and kept under guard, and [yet] he would break his bonds
KJV: and he brake the bands,
INT: being kept and breaking the chains

Acts 14:14 V-APA-NMP
GRK: καὶ Παῦλος διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια
NAS: heard of it, they tore their robes
KJV: heard [of], they rent their
INT: and Paul having torn the garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page