1241. διαζώννυμι (diazónnumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1241. διαζώννυμι (diazónnumi) — 3 Occurrences

John 13:4 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
NAS: and taking a towel, He girded Himself.
KJV: took a towel, and girded himself.
INT: having taken a towel he girded himself

John 13:5 V-RPM/P-NMS
GRK: ᾧ ἦν διεζωσμένος
NAS: with which He was girded.
KJV: wherewith he was girded.
INT: with which he was girded

John 21:7 V-AIM-3S
GRK: τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ
NAS: that it was the Lord, he put his outer garment
KJV: the Lord, he girt [his] fisher's coat
INT: [his] outer garment he girded on he was indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page