σῷ
Englishman's Concordance
σῷ (sō) — 5 Occurrences

Matthew 7:3 PPro-DM2S
GRK: ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν
KJV: the beam that is in thine own eye?
INT: [the] in your [own] eye beam

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν
KJV: not prophesied in thy name? and
INT: not your name did we prophesy

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια
KJV: name? and in thy name have cast out
INT: and [in] your name demons

Matthew 7:22 PPro-DM2S
GRK: καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις
KJV: devils? and in thy name done
INT: and [in] your name works of power

Matthew 13:27 PPro-DM2S
GRK: ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ πόθεν
KJV: seed in thy field? from whence
INT: in your field from where

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page